Home Lưu trữ

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Viết bởi Trường Phổ thông dan tộc bán trú - trung học cơ sở mường mùn   
Thứ tư, 02 Tháng 10 2019 09:26

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6

DANH SÁCH HỌC SINH 6A1

TT Họ và tên Giới tính

Dân tộc


Năm sinh Họ tên bố Họ tên mẹ Hiện đang cư trú tại ( bản, xã )
Ngày Tháng Năm
1 Lò Việt Anh Nam Thái 29 6 2008 Lò Văn Út Sìn Thị Quyết Bản Lúm - Mường Mùn
2 Lò Văn Bắc Nam Thái 22 1 2008 Lò Văn Dem Lò Thị Trấn Xuân Tươi - Mường Mùn
3 Lò Văn Công Nam Thái 8 12 2008 Lò Văn Quyến Lò Thị Thiết Mường 2 - Mường Mùn
4 Quàng Ngọc Chiến Nam Thái 28 2 2008 Quàng Văn Chỉnh Quàng Thị Chỉ Bản Hỏm - Mường Mùn
5 Điêu Thị Dưng Nữ Thái 12 5 2008 Điêu Chính Thắng Lò Thị Hương Bản Hỏm - Mường Mùn
6 Quàng Quốc Đại Nam Thái 4 12 2008 Quàng Văn Dinh Lò Thị Oanh Nà Chua - Mường Mùn
7 Lường Quốc Đạt Nam Thái 13 10 2008 Lường Văn Quyết Lò Thị Loan Xuân Tươi - Mường Mùn
8 Quàng Thị Nữ Thái 11 3 2008 Quàng Văn Chín Lò Thị Diêu Mường 3 - Mường Mùn
9 Lành Văn Hòa Nam Thái 16 4 2008 Lành Văn Vậy Lò Thị Khánh Mường 4 - Mường Mùn
10 Quàng Thị Hoài Nữ Thái 26 9 2008 Quàng Văn Dung Lò Thị Hoàn Bản Hỏm - Mường Mùn
11 Lò Thị Hồng Nữ Thái 8 10 2008 Lò Văn Tươi Cà Thị Lưng Mường 1 - Mường Mùn
12 Lò Thị Hưng Nữ Thái 5 4 2008 Lò Thị Soạn Nà Chua - Mường Mùn
13 Điêu Bảo Khanh Nam Thái 23 11 2008 Điêu Chinh Xưởng Điêu Thị Ơm Mường 3 - Mường Mùn
14 Lò Văn La Nam Thái 11 6 2008 Lò Văn Thân Lò Thị Ói Xuân Tươi - Mường Mùn
15 Lò Văn Mạnh Nam Thái 26 6 2008 Lò Văn La Nùng Thị Trang Mường 1 - Mường Mùn
16 Lành Thị Thúy Nga Nữ Thái 7 9 2008 Lành Văn Dung Sìn Thị Sương Bản Lúm - Mường Mùn
17 Quàng Thị Minh Ngọc Nữ Thái 4 10 2008 Quàng Văn Chơi Cà Thị Thức Xuân Tươi - Mường Mùn
18 Thào Thị Nguyệt Nữ Mông 4 8 2008 Thào A Dính Lầu Thị Cá Huổi Cáy - Mường Mùn
19 Nùng Văn Phương Nam Thái 27 5 2008 Nùng Văn Chiêng Lường Thị Quỳnh Nà Chua - Mường Mùn
20 Lò Diễm Quỳnh Nữ Thái 4 10 2008 Lò Văn Quyn Lành Thị Nức Xuân Tươi - Mường Mùn
21 Điêu Thị Nữ Thái 27 7 2008 Điêu Chính Chánh Lò Thị Chính Bản Hốc - Mường Mùn
22 Bạc Minh Tường Nam Thái 23 11 2008 Lò Thị Chính Mường 1 - Mường Mùn
23 Giàng A Thắng Nam Mông 28 2 2008 Ly Thị Chí Huổi Khạ - Mường Mùn
24 Thào Tiến Thuật Nam Mông 24 5 2008 Thào A Thắng Giàng Thị Mẩy Huổi Khạ - Mường Mùn
25 Bùi Thị Anh Thư Nữ Kinh 10 11 2008 Bùi Văn Hải Nguyễn Thị Mỳ Hồng Phong - Mường Mùn
26 Lò Hùng Nam Thái 18 11 2008 Lò Văn Hợp Lành Thị Phượng Xuân Tươi - Mường Mùn
27 Sùng A Dế Nam Mông 17 6 2008 Sùng A Khua Giàng Thị Chía Gia Bọp - Mường Mùn
28 Mùa Thị Dở Nữ Mông 4 4 2008 Mùa A Thào Ly Thị Mua Huổi Cáy - Mường Mùn
29 Sùng A Phềnh Nam Mông 15 8 2008 Sùng Thị Sung Huổi Khạ - Mường Mùn
30 Vừ Thị Nữ Mông 7 3 2008 Vừ A Giàng Thào Thị Tòng Huổi Khạ - Mường Mùn
31 Lò Tiên Đàm Nam Khơ Mú 25 10 2008 Lò Văn Đích Huổi Lốt 1 - Mường Mùn
32 Lò Thị Hoan Nữ Khơ Mú 25 11 2008 Lò Văn Sang Huổi Lốt 2 - Mường Mùn
33 Tòng Thị Nguyệt Linh Nữ Thái 4 11 2008 Tòng Văn Văn Ta Pao - Mường Mùn
34 Quàng Văn Nguyễn (B) Nam Khơ Mú 30 10 2008 Quàng Văn Cơi Huổi Lốt 2 - Mường Mùn
35 Lò Đình Tuyển Nam Khơ Mú 2 4 2008 Lò Văn Kẻo Huổi Lốt 1 - Mường Mùn
36 Lò Thị Thủy Nữ Khơ Mú 26 12 2008 Lò Văn Lún Co Ngựu - Mường Mùn
37 Lò Văn Triết Nam Khơ Mú 27 8 2008 Lò Thị Hồng Huổi Lốt 2 - Mường Mùn
38 Sùng A Bình Nam Mông 13 4 2008 Sùng A Lềnh Pú Piến - Mường Mùn
39 Sùng A Chứ Nam Mông 11 5 2008 Sùng A Chùa Pú Piến - Mường Mùn
40 Sùng A Minh Nam Mông 8 1 2008 Sùng A Dua Pú Piến - Mường Mùn
41 Sùng Thị Pàng Nữ Mông 5 9 2008 Sùng A Chế(Chía) Pú Piến - Mường Mùn
42 Sùng A Thái Nam Mông 25 9 2008 Sùng A Khai (Súa) Pú Piến - Mường Mùn
43 Lò Văn Mừng Nam Thái 27 3 2008 Lò văn Lỉnh Lò Thị Chín Pa ham - Mường ChàDANH SÁCH HỌC SINH 6A2

1 Cà Thị Ngọc Ánh Nữ Thái 15 4 2008 Cà Văn Diễn Lò Thị Quý Mường 4 - Mường Mùn
2 Lò Hoàng Bin Nam Thái 12 3 2008 Lò Văn Nghiệp Mào Thị Hằng Bản Lúm - Mường Mùn
3 Giàng Thị Vàng Cúc Nữ Mông 16 12 2007 Giàng A Nếnh Sùng Thị Giàng Huổi Cáy - Mường Mùn
4 Giàng A Chua Nam Mông 28 1 2008 Giàng A Chứ Giàng Thị trừ Gia Bọp - Mường Mùn
5 Sùng A Chung Nam Mông 29 6 2008 Sùng A Tàng Pú Piến - Mường Mùn
6 Lò Thị Diện Nữ Khơ Mú 3 2 2008 Lò Thị Ơn Huổi Lốt 1 - Mường Mùn
7 Quàng Thị Diệu Nữ Thái 11 1 2008 Quàng Văn Luyến Quàng Thị Dớm Bản Lúm - Mường Mùn
8 Quàng Thanh Du Nữ Thái 1 5 2008 Quàng Văn Giót Lành Thị Lánh Mường 3 - Mường Mùn
9 Quàng Thị Dương Nữ Thái 20 2 2008 Quàng Văn Chuyển Quàng Thị Tươi Xuân Tươi - Mường Mùn
10 Điêu Chính Đạt Nam Thái 14 3 2008 Điêu Chính Tuyển Quàng Thị Nia Bản Hốc - Mường Mùn
11 Sìn Văn Điện Nam Khơ Mú 30 4 2008 Sìn Văn Phựt Huổi Lốt 2 - Mường Mùn
12 Lò Thị Hằng Nữ Thái 23 6 2008 Lò Văn Chuyện Lò Thị Mai Mường 4 - Mường Mùn
13 Lường Thị Hòa Nữ Thái 7 11 2008 Lường Văn Tới Lò Thị Xum Bản Hốc - Mường Mùn
14 Điêu Chính Hoàn Nam Thái 13 9 2008 Điêu Chính Thật Lường Thị Dơn Bản Hốc - Mường Mùn
15 Lò Thị Hồng Nữ Thái 17 2 2008 Lò Văn Nim Lường Thị Kim Bản Hốc - Mường Mùn
16 Giàng Thị Huyền Nữ Khơ Mú 3 3 2008 Giàng A Hùng Co Ngựu - Mường Mùn
17 Cứ Thị Kía Nữ Mông 28 5 2008 Cứ A Chứ Giàng Thị Dông Gia Bọp - Mường Mùn
18 Nùng Quốc Khánh Nam Thái 4 3 2008 Nùng Văn Phúc Lò Thị Tương Nà Chua - Mường Mùn
19 Vàng Thị La Nữ Mông 1 10 2008 Vàng A Ly Pú Piến - Mường Mùn
20 Chang A Long Nam Mông 9 4 2008 Chang A Kí Vàng Thị Thanh Gia Bọp - Mường Mùn
21 Bạc Thị Mây Nữ Thái 9 9 2008 Bạc Cầm Hoải Bạc Thị Đôi Mường 1 - Mường Mùn
22 Bạc Cầm Nghiệm Nam Thái 12 10 2008 Bạc Cầm Huế Lò Thị Nhắng Mường 1 - Mường Mùn
23 Lò Thị Nguyện Nữ Thái 10 8 2008 Lò Văn Ngọc Quàng Thị Liên Nà Chua - Mường Mùn
24 Lò Thị Ngữ Nữ Khơ Mú 6 6 2008 Lò Văn Hom Huổi Lốt 1 - Mường Mùn
25 Quàng Thị Nghiệp Nữ Khơ Mú 12 7 2008 Quàng Văn Châm Co Ngựu - Mường Mùn
26 Giàng A Phách Nam Mông 26 5 2008 Giàng A Di A Thào Thị Lè Gia Bọp - Mường Mùn
27 Điêu Chính Phi Nam Thái 25 1 2008 Điêu Chính Phóng Lò Thị Nhung Mường 3 - Mường Mùn
28 Lò Thị Phượng Nữ Thái 19 11 2008 Lò Văn Thoải Điêu Thị Ái Bản Lúm - Mường Mùn
29 Giàng Thị Mai Sen Nữ Mông 25 6 2008 Giàng A Chềnh Thào Thị Pa Huổi Khạ - Mường Mùn
30 Giàng Thị Sung Nữ Mông 13 7 2008 Giàng A Chứ Thào Thị Dí Huổi Khạ - Mường Mùn
31 Lò Anh Tuấn Nam Thái 14 2 2008 Lò Thị Nhẫn Mường 2 - Mường Mùn
32 Lò Thị Tuyết Nữ Khơ Mú 7 6 2008 Lò Văn Hiền Huổi Lốt 1 - Mường Mùn
33 Quàng Văn Thái Nam Thái 16 5 2008 Quàng Văn Dự Quàng Thị Nhung Mường 3 - Mường Mùn
34 Quàng Văn Thiêm Nam Thái 17 2 2008 Quàng Văn Bích Lò Thị Von Bản Hốc - Mường Mùn
35 Mào Duy Thuật Nam Thái 28 4 2008 Mào Văn Quyến Lò Thị Nữ Bản Hỏm - Mường Mùn
36 Lý Thị Tím Nữ Khơ Mú 14 4 2008 Lý Văn Nhọt Huổi Lốt 2 - Mường Mùn
37 Bạc Minh Trí Nam Thái 23 11 2008 Lò Thị Chính Xuân Tươi - Mường Mùn
38 Lò Anh Việt Nam Thái 13 5 2008 Lò Văn Miu Lò Thị Lý Mường 1 - Mường Mùn
39 Lò Thị Việt Nữ Khơ Mú 7 2 2008 Quàng Văn Khắm

Huổi Lốt - Mường Mùn


DANH SÁCH HỌC SINH 6A3

1 Giàng A Dũng Nam Mông 2 3 2008 Thẩm Táng - Pú Xi Giàng A Lử 2019 TH Pú Xi
2 Giàng A Nam Mông 2 5 2008 Thẩm Pung - Pú Xi Giàng A Vàng 2019 TH Pú Xi
3 Quàng Văn Phong Nam Khơ Mú 1 2 2008 Hát Khoang - Pú Xi Quàng Văn Chiến 2019 TH Pú Xi
4 Sùng A Tàng Nam Mông 10 2 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Sùng A Chù 2019 TH Pú Xi
5 Vì A Vảng Nam Mông 27 5 2008 Pú Xi 1 - Pú Xi Vì A Thu 2019 TH Pú Xi
6 Vừ A Bỉa Nam Mông 3 5 2008 Thẩm Mú - Pú Xi Vừ A Só 2019 TH Pú Xi
7 Giàng A Cung Nam Mông 19 1 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Giàng A Sinh 2019 TH Pú Xi
8 Hờ A Chư Nam Mông 2 2 2008 Pú Xi 2 - Pú Xi Hờ A Khu 2019 TH Pú Xi
9 Sùng A Di Nam Mông 3 4 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Sùng A Hồ 2019 TH Pú Xi
10 Giàng A Nam Mông 13 3 2008 Hua Mùn - Pú Xi Giàng A Dua 2019 TH Pú Xi
11 Vừ A Khua Nam Mông 15 5 2008 Hua Mức 1 - Pú Xi Vừ A Màng 2019 TH Pú Xi
12 Vàng A Páo Nam Mông 25 5 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Giàng A Dia 2019 TH Pú Xi
13 Giàng A Phổng Nam Mông 26 3 2008 Hua Mùn - Pú Xi Giàng Páo Ly 2019 TH Pú Xi
14 Sùng A Tỉnh Nam Mông 18 10 2008 Thẩm Táng - Pú Xi Sùng A Chía 2019 TH Pú Xi
15 Cứ A Thành Nam Mông 6 1 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Cứ A Tùng 2019 TH Pú Xi
16 Thào A Thắng Nam Mông 20 2 2008 Hua Mùn - Pú Xi Thào A Chía 2019 TH Pú Xi
17 Ly A Thu Nam Mông 1 1 2008 Hua Mùn - Pú Xi Ly A Di 2019 TH Pú Xi
18 Giàng Thị Chía Nữ Mông 29 4 2008 Pú Xi 1 - Pú Xi Giàng A Hờ 2019 TH Pú Xi
19 Giàng Thị Giống Nữ Mông 13 8 2008 Pú Xi 1 - Pú Xi Giàng A Bang 2019 TH Pú Xi
20 Sùng Thị Húa Nữ Mông 15 11 2008 Thẩm Táng - Pú Xi Sùng A Nính 2019 TH Pú Xi
21 Vừ Thị Lìa Nữ Mông 26 7 2008 Thẩm Táng - Pú Xi Vừ A Lềnh 2019 TH Pú Xi
22 Thào Thị Mai Nữ Mông 5 10 2008 Hua Mùn - Pú Xi Thào Thị Tùng 2019 TH Pú Xi
23 Chá Thị Sung Nữ Mông 17 5 2008 Thẩm Táng - Pú Xi Chá A Dua 2019 TH Pú Xi
24 Vàng Thị Bầu Nữ Mông 3 3 2008 Hua Mức 1 - Pú Xi Vàng A Sái 2019 TH Pú Xi
25 Vừ Thị Chi Nữ Mông 23 10 2008 Thẩm Mú - Pú Xi Vừ A Giáo 2019 TH Pú Xi
26 Vừ Thị Día Nữ Mông 26 5 2008 Hát Láu - Pú Xi Vừ A Dế 2019 TH Pú Xi
27 Vàng Thị Dợ Nữ Mông 3 8 2008 Hua Mức 1 - Pú Xi Vàng Nhờ Sình 2019 TH Pú Xi
28 Giàng Thị Kia Nữ Mông 20 12 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Giàng A Phồng 2019 TH Pú Xi
29 Sùng Thị Máy Nữ Mông 10 10 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Sùng A Dia 2019 TH Pú Xi
30 Vừ Thị Minh Nữ Mông 3 2 2008 Hát Láu - Pú Xi Vừ A Ly 2019 TH Pú Xi
31 Giàng Thị Mỷ Nữ Mông 7 5 2008 Hua Mùn - Pú Xi Giàng Phái Sình 2019 TH Pú Xi
32 Cứ Thị Nữ Mông 4 6 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Cứ A Vàng 2019 TH Pú Xi
33 Giàng Thị Nữ Mông 11 12 2008 Thẩm Mú - Pú Xi Giàng A Vàng 2019 TH Pú Xi
34 Vừ Thị Mái Nhìa Nữ Mông 16 2 2008 Thẩm Mú - Pú Xi Vừ A Tính 2019 TH Pú Xi
35 Vừ Thị Si Nữ Mông 27 2 2008 Thẩm Mú - Pú Xi Vừ A Chua 2019 TH Pú Xi
36 Giàng Thị Sua Nữ Mông 12 2 2008 Pú Xi 2 - Pú Xi Giàng A Lử 2019 TH Pú Xi
37 Giàng Thị Xi Nữ Mông 2 2 2008 Hua Mùn - Pú Xi Giàng A Dế 2019 TH Pú Xi
38 Ly Thị Nữ Mông 26 2 2008 Hua Mức 2 - Pú Xi Ly Chờ Giàng 2019 TH Pú Xi

DANH SÁCH HỌC SINH 6A4

1

Vừ A

Cầu

Nam

Mông

18

11

2007

Vừ A Lồng

Thào Thị Già

Hát Láu

2

Lò Thị

Châu

Nữ

Thái

17

4

2007

Lò Văn Hạnh

Lò Thị Khuỷn

Hồng Phong

3

Ly A

Chía

Nam

Mông

1

8

2005

Giàng A Tàng

Hạ Thị Dợ

Huổi Khạ

4

Giàng A

Chù

Nam

Mông

1

9

2007

Giàng A Thào

Thào Thị Tàng

Huổi Khạ

5

Giàng A

Chùa

Nam

Mông

5

3

2007

Giàng A Mang

Vừ Thị Chừ

Pú Piến

6

Điêu Thị

Đào

Nữ

Thái

25

6

2007

Điêu Chính Chiêng

Lò Thị Nở

Mường 3

7

Giàng A

Dình

Nam

Mông

7

10

2007

Gàng A Làng

Vàng Thị Dế

Huổi Khạ

8

Vừ A

Đinh

Nam

Mông

12

7

2006

Vừ A Sinh

Giàng Thị Dùa

Gia Bọp

9

Giàng Thị

Dông

Nữ

Mông

29

10

2007

Giàng A Cháng

Thào Thị Khua

Pú Piến

10

Giàng A

Dua

Nam

Mông

5

8

2007

Giàng A Sáu

Sùng Thị Ly

Pú Piến

11

Lò Văn

Đức

Nam

Thái

25

4

2007

Lò Văn Giang

Lò Thị Hương

Ta Pao

12

Quàng Văn

Dung

Nam

Thái

6

11

2007

Quàng Văn Hương

Quàng Thị Thương

Bản Hỏm

13

Quàng Thị Ngọc

Giang

Nữ

Thái

6

8

2007

Quàng Văn Thành

Quàng Thị Hà

Xuân Tươi

14

Điêu Thị Ngọc

Nữ

Thái

7

7

2007Điêu Chính

Điêu Chính Nguyễn

Bạc Thị Thiêm

Mường 3

15

Sùng Thị

Hoa

Nữ

Mông

24

5

2007

Sùng A Khua

Giàng Thị Chía

Gia Bọp

16

Thào Thị

Hòa

Nữ

Mông

9

9

2007

Thào A Lầu

Giàng Thị Chứ

Huổi Khạ

17

Nùng Thị

Hoài

Nữ

Thái

19

3

2007

Nùng Văn Dính

Lò Thị Khải

Nà Chua

18

Quàng Thị

Huệ

Nữ

Thái

9

4

2007

Quàng Văn Ái

Mào Thị Phóng

Mường 2

19

Quàng Thị

Lan

Nữ

Thái

7

9

2007


Quàng Thị Nhiu

Mường 2

20

Lò Thị

Nữ

Khơ Mú

22

12

2007

Lò Văn Khụt

Lò Thị Xuân

Co Ngựu

21

Lò Văn

Mái

Nam

Thái

4

9

2007

Lò Văn Bảo

Lò Thị Niệm

Bản Hỏm

22

Lò Mạnh

Quân

Nam

Thái

12

4

2007

Lò Văn Bình

Lò Thị Sơi

Mường 1

23

Quàng Văn

Quyền

Nam

Thái

8

1

2007

Quàng Văn Hướng

Lò Thị Sâm

Bản Hỏm

24

Giàng Thị

Sinh

Nữ

Mông

13

4

2007

Giàng A Mang

Thào Thị Dia

Huổi Khạ

25

Nùng Văn

Tài

Nam

Thái

18

7

2007

Nùng Văn Pánh

Lành Thị Liên

Nà Chua

26

Quàng Văn

Thắng

Nam

Thái

8

8

2007

Quàng Văn Thọn

Điêu Thị Quyết

Mường 2

27

Lò Văn

Thành

Nam

Khơ Mú

10

1

2007

Lò Văn Hoan

Lường Thị Xoan

Huổi Lốt

28

Lò Thị

Thiệu

Nữ

Khơ Mú

20

6

2007

Lò Văn Hạnh

Quàng Thị Sâm

Huổi Lốt

29

Mào Thị

Thương

Nữ

Thái

11

3

2007

Mào Văn Quyến

Lò Thị Nữ

Bản Hỏm

30

Quàng Văn

Tình

Nam

Thái

23

10

2007

Quàng Văn Phách

Lò Thị Cóng

Mường 4

31

Giàng A

Nam

Mông

1

1

2007

Giàng A Tùng

Mùa Thị Dỉ

Huổi Khạ

32

Lò Thị

Tuế

Nữ

Khơ Mú

19

12

2007

Lò Văn Anh

Lò Thị Ương

Huổi Lốt

33

Mào Lê Thị

Vi

Nữ

Thái

30

8

2007

Lê Đình Khải

Mào Thị Sách

Mường 2

34

Lò Thị

Vững

Nữ

Thái

24

8

2007

Lò Văn Cáo

Lò Thị Mai

Bản Hỏm

DANH SÁCH HỌC SINH 6A5


1 Vừ Thị Bầu Nữ Mông 25 1 2008 Vừ A Phừ Ly Thị Dúa Thẩm Mú - Pú Xi
2 Giàng A Cao Nam Mông 8 3 2008 Giàng A Sử Thẩm Pung - Pú Xi
3 Mùa  A Cường Nam Mông 2 6 2005 Mùa A Chung Hua Mùn - Pú Xi
4 Thào Thị Chí Nữ Mông 14 12 2008 Thào A Lầu Giàng Thị Chứ Hua Mùn - Pú Xi
5 Sùng A Chua Nam Mông 3 1 2008 Sùng A Cớ Giàng Thị Dí Hua Mức 2 - Pú Xi
6 Sùng Thị Chứ Nữ Mông 16 9 2008 Sùng A Tàng Vừ Thị Chu Hua Mức 2 - Pú Xi
7 Sùng Thị Di Nữ Mông 24 5 2008 Sùng A Tính Thào Thị Dia Thẩm Táng - Pú Xi
8 Sùng A Dịnh Nam Mông 28 2 2008 Sùng A Cá Hờ Thị Chứ Thẩm Mú - Pú Xi
9 Vừ A Nam Mông 18 8 2008 Vừ Chờ Páo Thẩm Táng - Pú Xi
10 Sùng A Dũng Nam Mông 28 5 2008 Sùng A Sử Giàng Thị Lỳ Hua Mức 2 - Pú Xi
11 Thào A Hoàn Nam Mông 1 5 2008 Thào A Di Giàng Thị Tòng Hua Mùn - Pú Xi
12 Lò Văn Huynh Nam Khơ mú 4 2 2008 Lò Văn ca Thẩm Mú - Pú Xi
13 Sình A Khu Nam Mông 24 5 2008 Sình A Páo Vàng Thị Dinh Pú Xi 1 - Pú Xi
14 Giàng A Khung Nam Mông 10 3 2008 Giàng A Dua Pú Xi 1 - Pú Xi
15 Vừ A Nam Mông 13 4 2008 Vừ A Của Vàng Thị Mếnh Hát Láu - Pú Xi
16 Giàng A Mang Nam Mông 15 10 2008 Giàng A Cở Pú Xi 2 - Pú Xi
17 Vừ A Mếnh Nam Mông 26 12 2008 Vừ A Dơ Vàng Thị Tồng Thẩm Táng - Pú Xi
18 Vừ A Mông Nam Mông 28 1 2008 Vừ A Chứ Ly thị Mai Thẩm Mú - Pú Xi
19 Giàng A Na Nam Mông 30 1 2008 Giàng A Chớ Vàng Thị Chía Hua Mức 1 - Pú Xi
20 Vừ A Nam Mông 13 5 2008 Vừ A Lồng Giàng Thị Sung Thẩm Táng - Pú Xi
21 Vừ A Nhìa Nam Mông 16 6 2008 Vừ A Tồng Hát Láu - Pú Xi
22 Sùng A Páo Nam Mông 8 2 2008 Sùng A Hảng Giàng Thị Dợ Pú Xi 2 - Pú Xi
23 Ly Thị Phênh Nữ Mông 2 10 2008 Ly A Di Vừ Thị Nhìa Thẩm Táng - Pú Xi
24 Sùng A Phông Nam Mông 1 5 2008 Sùng A Sình Giàng Thị Vinh Hua Mức 2 - Pú Xi
25 Giàng Thị Si Nữ Mông 17 4 2008 Giàng A Chua Hua Mùn - Pú Xi
26 Giàng Thị Sinh Nữ Mông 11 3 2008 Giàng A Vẫn Vừ Thị Máy Hua Mức 1 - Pú Xi
27 Giàng A Súa Nam Mông 7 2 2008 Giàng A Tro Lù Thị Cở Thẩm Táng - Pú Xi
28 Giàng A Tàng Nam Mông 30 4 2008 Giàng A Chớ Pú Xi 2 - Pú Xi
29 Giàng A Tình Nam Mông 7 9 2008 Giàng A Phà Vàng Thị Máy Hua Mùn - Pú Xi
30 Thào A Tùng Nam Mông 10 4 2008 Thào A Giàng Mùa Thị Dia Hua Mùn - Pú Xi
31 Vàng A Thắng Nam Mông 15 5 2008 Vàng A Tàng Hua Mức 1 - Pú Xi
32 Giàng A Thu Nam Mông 14 12 2008 Giàng A Chìa Vàng Thị Là Hua Mức 2 - Pú Xi
33 Giàng A Vênh Nam Mông 14 11 2008 Vừ Thị Máng Pú Xi 1 - Pú Xi
34 Vừ Thị Xìn Nữ Mông 17 1 2008 Vừ A Của Vàng Thị Sa Hát Láu - Pú Xi
35 Chang Thị Chu Nữ Mông Chang A Tình Hua Mức 2 - Pú Xi
36 Giàng A Làng Nam Mông Giàng A Làng


DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 7

7A1

1 Lò Thị Hoài Băng Nữ Thái 5 8 2007 Lò Văn Quýnh Lò Thị Sâm Mường I
2 Lò Thị Hà Châu Nữ Thái 11 1 2007 Lò Văn Tuấn Cà Thị Thuỷ Xuân Tươi
3 Vừ A Chua Nam Mông 22 2 2007 Vừ A Dính A Sùng Thị Chứ Hát Láu
4 Mùa A Cở Nam Mông 28 12 2007 Mùa A Giàng Lầu Thị Hua Huổi Cáy
5 Thào Thị Dính Nữ Mông 29 3 2007 Thào A Chá A Giàng Thị Dợ Huổi Khạ
6 Sùng A Dình Nam Mông 17 6 2007 Sùng Cháy Sở Vừ Thị Pà Pú Piến
7 Lò Văn Dũng Nam Thái 11 10 2007 Lò Văn Niệm Lò Thị Phương Bản Hỏm
8 Lò Văn Đức Nam Khơ Mú 1 1 2007 Lò Văn Sang Lò Thị Khiên Huổi Lốt
9 Lò Hải Đường Nam Thái 25 11 2007 Lò Văn Ngữ Lò Thị Vón Mường I
10 Quàng Văn Hảo Nam Thái 12 7 2007 Quàng Văn Mới Lường Thị Chín Bản Hỏm
11 Quàng Huy Hòa Nam Thái 5 9 2007 Quàng Văn Thùy Quàng Thị Thư Lản Lúm
12 Đinh Văn Hoàn Nam Thái 1 5 2007 Định Văn Thiện Quàng Thị Xa Bản Hốc
13 Quàng Thị Hoàng Nữ Thái 28 3 2007 Quàng Văn Dũng Lò Thị Hạnh Huổi Lốt
14 Lò Viết Hữu Nam Thái 14 12 2007 Lò Văn Chính Quàng Thị Chiến Mường II
15 Quàng Nhân Kiệt Nam Thái 5 1 2007 Quàng Văn Tuấn Nùng Thị Soái Xuân Tươi
16 Điêu Chính Lượng Nam Thái 28 2 2007 Điêu Chính Ngân Lò Thị Thương Mường II
17 Giàng A Mạnh Nam Mông 27 9 2007 Giàng A Chua Mùa Thị Dúa Gia Bọp
18 Cà Văn Mừng Nam Khơ Mú 3 3 2007 Cà Văn Xiên Lý Thị Khuyên Huổi Lốt
19 Lò Văn Nguyễn Nam Thái 19 4 2007 Lò Văn Dữ Điêu Thị Thư Bản Hóc
20 Lò Thị Nhường Nữ Thái 20 9 2007 Lò Văn Thoản Quàng Thị Phượng Mường I
21 Điêu Thị Quyên Nữ Thái 6 7 2007 Điêu Chính Chương Lò Thị Chiến Mường I
22 Lò Hoàng Quyết Nam Thái 5 2 2007 Lò Thị Huyến Mường II
23 Lò Thị Quỳnh Nữ Khơ Mú 6 12 2007 Lò Văn Toàn Lò Thị Luyến Huổi Lốt
24 Lò Văn Sơn Nam Thái 24 4 2007 Lò Văn Dong Quàng Thị Mái Mường I
25 Giàng A Tàng Nam Mông 16 1 2005 Giàng A Mang Vừ Thị Chừ Pú Piến
26 Lò Văn Thành Nam Thái 20 1 2007 Lò Văn Nghiêm Điêu Thị Chọn Mường I
27 Lò Thị Thiện Nữ Khơ Mú 3 9 2007 Lò Văn Khánh Lò Thị Thương Huổi Lốt
28 Sa Thị Thơm Nữ Mường 29 1 2007 Sa Văn Tám Lường Thị Thiết Xuân Tươi
29 Bạc Thùy Trâm Nữ Thái 30 3 2007 Bạc Cầm Trung Cà Thị Thương Xuân Tươi
30 Lò Văn Trọng Nam Khơ Mú 4 11 2007 Lò Văn Hơi Lò Thị Thương Huổi Lốt
31 Lường Văn Trụ Nữ Thái 10 2 2007 Lường Văn Hoá Mào Thị Huệ Bản Lúm
32 Lường Thị Nữ Thái 27 9 2007 Lường Văn Thỏn Quàng Thị Ngơi Xuân Tươi
33 Sùng A Vả Nam Mông 10 1 2007 Sùng A Di Thào Thị Chứ Pú Piến
34 Lò Thị Hà Vi Nữ Thái 28 7 2007 Lò Văn Kiêm Quàng Thị Hà Mường I
35 Mào Thị Xuân Nữ Thái 15 2 2007 Mào Văn Hùng Lò Thị Thanh Bản Hốc
36 Quàng Thị Bảo Yến Nữ Thái 4 7 2007 Quàng Văn Đượng Quàng Thị Quyết Ta Pao

7A2


1 Quàng Văn Bình Nam Thái 15 05 2007 Quàng Văn Thoải Cà Thị Tiển Bản Lúm - Mường Mùn
2 Vàng Thị Chầu Nữ Hmông 17 07 2007 Vàng A Mải Cháng Thị Kế Huổi Khạ - Mường Mùn
3 Sùng A Chớ Nam Hmông 15 8 2007 Sùng A Dua Hờ Thị Mây Pú Piến - Mường Mùn
4 Giàng Thị Nữ Hmông 19 4 2007 Giàng Thị Chu Huổi Khạ - Mường Mùn
5 Quàng Thị Diện Nữ Thái 28 10 2007 Quàng Văn Thắng Quàng Thị Dương Ta Pao - Mường Mùn
6 Lò Thị Dịu Nữ Thái 19 1 2007 Lò Văn Đích Lường Thị Lai Mường II - Mường Mùn
7 Lò Anh Duy Nam Thái 3 8 2007 Lò Văn Hặc Quàng Thị Xuyến Nà Chua - Mường Mùn
8 Lò Văn Đón Nam Khơ-mú 30 8 2007 Lò Văn Quyết Lò Thị Mai Huổi Lốt - Mường Mùn
9 Giàng Thị Gênh Nữ Hmông 10 01 2007 Giàng A Sú Mùa Thị La Gia Bọp - Mường Mùn
10 Hoàng Thị Minh Hiễu Nữ Kinh 1 2 2007 Hoàng Quốc Điện Điêu Thị Thoán Mường I - Mường Mùn
11 Vừ Thị Hoa Nữ Hmông 14 11 2007 Vừ A Lồng Sùng Thị Su Pú Piến - Mường Mùn
12 Lò Thị Hoài Nữ Thái 17 3 2007 Lò Văn Dâm Quàng Thị Diu Mường III - Mường Mùn
13 Lường Văn Hoàng Nam Thái 7 8 2007 Lường Văn Chiến Mào Thị Hạnh Bản Hốc - Mường Mùn
14 Mào Đức Huy Nam Thái 18 12 2007 Mào Văn Thúy Cà Thị Sơn Mường IV - Mường Mùn
15 Giàng A Kỉnh Nam Hmông 6 12 2007 Giàng A Va Thào Thị Vàng Huổi Khạ - Mường Mùn
16 Quàng Thị Lựu Nữ Khơ-mú 20 9 2007 Lò Văn Luân Quàng Thị Thang Co Ngựu - Mường Mùn
17 Lò Thị Khánh Ly Nữ Thái 8 8 2007 Lò Văn Dành Lò Thị Thim Xuân Tươi - Mường Mùn
18 Thào Thị Nào Nữ Hmông 22 10 2007 Thào A Sinh Sùng Thị Chứ Huổi Khạ - Mường Mùn
19 Cầm Khánh Nguyên Nam Thái 8 3 2007 Cầm Văn Hải Lò Thị Chiến Xuân Tươi - Mường Mùn
20 Lường Văn Nhấư Nam Thái 18 11 2007 Lường Văn Tương Mào Thị Tiến Bản Hốc - Mường Mùn
21 Giàng Thị Nu Nữ Hmông 5 6 2007 Giàng A Chứ Hạng Thị Thào Gia Bọp - Mường Mùn
22 Lò Văn Quý Nam Khơ-mú 8 3 2007 Lò Văn Lâm Lý Thị Cai Huổi Lốt - Mường Mùn
23 Cà Văn Quyền Nam Thái 6 2 2007 Cà Văn Hoàn Nùng Thị Bé Xuân Tươi - Mường Mùn
24 Giàng A Say Nam Hmông 13 9 2007 Giàng A Dế Mùa Thị Chư Huổi Khạ - Mường Mùn
25 Thào A Súa Nam Hmông 7 1 2007 Thào A Hầu Giàng Thị Mấy Huổi Cáy - Mường Mùn
26 Lù Tiến Thành Nam Thái 6 4 2007 Lù Văn Chuyên Cầm Thị Thiên Xuân Tươi - Mường Mùn
27 Quàng Văn Thế Nam Thái 30 3 2007 Quàng Văn Lợi Quàng Thị Lún Ta Pao - Mường Mùn
28 Lò Thị Thủy Nữ Thái 31 12 2007 Lò Văn Tượng Lò Thị Phương Mường IV - Mường Mùn
29 Quàng Văn Toàn Nam Thái 9 3 2007 Quàng Văn Đến Mào Thị Hạnh Bản Lúm - Mường Mùn
30 Cà Thị Trang Nữ Khơ-mú 8 3 2007 Cà Văn Thọ Lò Thị Nơi Co Ngựu - Mường Mùn
31 Giàng A Trung Nam Hmông 25 2 2007 Giàng A Chếnh Thào Thị Pa Huổi Khạ - Mường Mùn
32 Lò Văn Tuyến Nam Khơ-mú 18 8 2007 Lò Văn Quyền Lò Thị Ly Co Ngựu - Mường Mùn
33 Vàng Thị Tuyết Nữ Thái 25 9 2007 Vàng Văn Sớm Quàng Thị Môn Xuân Tươi - Mường Mùn
34 Lò Thị Hà Vi Nữ Thái 22 5 2007 Lò Văn Linh Điêu Thị Dương Mường IV - Mường Mùn
35 Lò Thị Nữ Khơ-mú 13 11 2007 Lò Văn Giang Lý Thị Hoa Huổi Lốt - Mường Mùn
36 Lò Thị Yến Nữ Thái 1 12 2007 Lò Văn Hạnh Lường Thị Dưỡng Bản Lúm - Mường Mùn

7A3

1 Lành Văn Bình Nam Thái 19 3 2007 Lành Văn Chưởng Điêu Thị Nhượng Bản Hốc
2 Giàng A Chanh Nam Mông 18 8 2007 Giàng A Của Hạng Thị Chứ Pú Piến
3 Giàng A Chiến Nam Mông 27 6 2007 Giàng A Của Thào Thị Pài Gia Bọp
4 Cà Thị Chuyền Nữ Khơ Mú 28 1 2007 Cà Văn Khún Lò Thị Ón Co Ngựu
5 Nùng Thị Thúy Diệu Nữ Thái 30 6 2007 Nùng Văn Đỉnh Lành Thị Kim Bản Lúm
6 Giàng A Nam Mông 1 1 2007 Giàng Dũng Lù Mùa Thị Mỷ Huổi Khạ
7 Giàng Thị Dợ Nữ Mông 21 2 2007 Giàng A Dua Ly Thị Dung Huổi Cáy
8 Đinh Văn Duyên Nam Mường 21 5 2007 Đinh Văn Thoại Lò Thị Thuỷ Bản Hốc
9 Sìn Thị Đào Nữ Khơ Mú 15 1 2007 Sìn Văn Hợp Lò Thị Hiền Huổi Lốt
10 Lò Thị Giang Nữ Thái 27 9 2007 Lò Văn Lưởng Mào Thị Quyến Mường I
11 Lò Thị Hiện Nữ Khơ Mú 11 5 2007 Lò Phương Hoàng Lường Thị Khuyên Huổi Lốt
12 Lành Thị Hiệu Nữ Thái 22 1 2007 Lành Văn Nguyễn Lò Thị Tun Xuân Tươi
13 Lò Văn Hoài Nam Thái 28 2 2007 Lò Văn Quân Lò Thị Cải Xuân Tươi
14 Lò Văn Hoàng Nam Thái 22 8 2007 Lò Văn Thao Lò Thị Hợi Nà Chua
15 Lò Thị Hồng Nữ Thái 18 10 2007 Lò Văn Kiệm Mào Thị Lối Pa Ham
16 Lò Văn Hưng Nam Thái 2 6 2007 Lò Văn Quyền Lường Thị Tịnh Bản Hốc
17 Lò Sinh Kỳ Nam Thái 3 5 2007 Lò Văn Trụ Đinh Thị Thêu Mường I
18 Lò Văn Lợi Nam Khơ Mú 26 2 2007 Lò Văn Học Lò Thị Xuân Huổi Lốt
19 Giàng A Nam Mông 10 8 2007 Giàng Pá Tủa Ly Thị Nính Huổi Khạ
20 Nùng Thị Nguyệt Nữ Thái 3 12 2006 Nùng Văn Quê Lò Thị Thu Ta Pao
21 Điêu Thị Nhung Nữ Thái 12 5 2007 Điêu Chính Kiệng Lò Thị Quỳnh Mường II
22 Quàng Thị Niệm Nữ Khơ Mú 10 7 2007 Quàng Văn Tuyên Lò Thị Hà Huổi Lốt
23 Đinh Hồng Phương Nữ Mường 6 2 2007 Đinh Văn Vững Lò Thị Động Mường II
24 Quàng Văn Quyền Nam Thái 30 1 2007 Quàng Văn Tâm Lò Thị Lang Nà Chua
25 Giàng Thị Say Nữ Mông 13 9 2007 Giàng A Phổng Thào Thị Dia Huổi Khạ
26 Quàng Văn Tài Nam Thái 8 1 2007 Quàng Văn Tuấn Lò Thị Trang Bản Lúm
27 Lường Thị Thảo Nữ Thái 16 10 2007 Lường Văn Vang Quàng Thị Chiển Mường III
28 Quàng Văn Thắng Nam Khơ Mú 3 11 2007 Quàng Văn Dương Cà Thị Thiệp Huổi Lốt
29 Lò Thị Thuyết Nữ Khơ Mú 25 8 2007 Lò Văn Sên Lò Thị Lợi Co Ngựu
30 Lành Thị Thư Nữ Thái 7 3 2007 Lành Văn Trơn Quàng Thị Trúc Mường II
31 Mào Thị Trang Nữ Thái 22 6 2007 Mào Văn Dinh Lò Thị Nợi Bản Hỏm
32 Nùng Đức Trường Nam Thái 20 4 2007 Nùng Đức Tướng Lò Thị Lan Nà Chua
33 Cà Thanh Tùng Nam Thái 24 6 2007 Cà Văn Tơ Quàng Thị Hoan Xuân Tươi
34 Sùng A Tùng Nam Mông 30 12 2006 Sùng A Dua Thào Thị Chu Pú Piến
35 Cứ A Vinh Nam Mông 2 8 2007 Cứ A Lử Sùng Thị Nính Pú Piến
36 Thào Thị Vừ Nữ Mông 6 9 2007 Thào A Chu Sùng Thị Sia Huổi Cáy

7A4

1

Vừ A

Cầu

Nam

Mông

18

11

2007

Vừ A Lồng

Thào Thị Già

Hát Láu

2

Lò Thị

Châu

Nữ

Thái

17

4

2007

Lò Văn Hạnh

Lò Thị Khuỷn

Hồng Phong

3

Ly A

Chía

Nam

Mông

1

8

2005

Giàng A Tàng

Hạ Thị Dợ

Huổi Khạ

4

Giàng A

Chù

Nam

Mông

1

9

2007

Giàng A Thào

Thào Thị Tàng

Huổi Khạ

5

Giàng A

Chùa

Nam

Mông

5

3

2007

Giàng A Mang

Vừ Thị Chừ

Pú Piến

6

Điêu Thị

Đào

Nữ

Thái

25

6

2007

Điêu Chính Chiêng

Lò Thị Nở

Mường 3

7

Giàng A

Dình

Nam

Mông

7

10

2007

Gàng A Làng

Vàng Thị Dế

Huổi Khạ

8

Vừ A

Đinh

Nam

Mông

12

7

2006

Vừ A Sinh

Giàng Thị Dùa

Gia Bọp

9

Giàng Thị

Dông

Nữ

Mông

29

10

2007

Giàng A Cháng

Thào Thị Khua

Pú Piến

10

Giàng A

Dua

Nam

Mông

5

8

2007

Giàng A Sáu

Sùng Thị Ly

Pú Piến

11

Lò Văn

Đức

Nam

Thái

25

4

2007

Lò Văn Giang

Lò Thị Hương

Ta Pao

12

Quàng Văn

Dung

Nam

Thái

6

11

2007

Quàng Văn Hương

Quàng Thị Thương

Bản Hỏm

13

Quàng Thị Ngọc

Giang

Nữ

Thái

6

8

2007

Quàng Văn Thành

Quàng Thị Hà

Xuân Tươi

14

Điêu Thị Ngọc

Nữ

Thái

7

7

2007Điêu Chính

Điêu Chính Nguyễn

Bạc Thị Thiêm

Mường 3

15

Sùng Thị

Hoa

Nữ

Mông

24

5

2007

Sùng A Khua

Giàng Thị Chía

Gia Bọp

16

Thào Thị

Hòa

Nữ

Mông

9

9

2007

Thào A Lầu

Giàng Thị Chứ

Huổi Khạ

17

Nùng Thị

Hoài

Nữ

Thái

19

3

2007

Nùng Văn Dính

Lò Thị Khải

Nà Chua

18

Quàng Thị

Huệ

Nữ

Thái

9

4

2007

Quàng Văn Ái

Mào Thị Phóng

Mường 2

19

Quàng Thị

Lan

Nữ

Thái

7

9

2007

 

Quàng Thị Nhiu

Mường 2

20

Lò Thị

Nữ

Khơ Mú

22

12

2007

Lò Văn Khụt

Lò Thị Xuân

Co Ngựu

21

Lò Văn

Mái

Nam

Thái

4

9

2007

Lò Văn Bảo

Lò Thị Niệm

Bản Hỏm

22

Lò Mạnh

Quân

Nam

Thái

12

4

2007

Lò Văn Bình

Lò Thị Sơi

Mường 1

23

Quàng Văn

Quyền

Nam

Thái

8

1

2007

Quàng Văn Hướng

Lò Thị Sâm

Bản Hỏm

24

Giàng Thị

Sinh

Nữ

Mông

13

4

2007

Giàng A Mang

Thào Thị Dia

Huổi Khạ

25

Nùng Văn

Tài

Nam

Thái

18

7

2007

Nùng Văn Pánh

Lành Thị Liên

Nà Chua

26

Quàng Văn

Thắng

Nam

Thái

8

8

2007

Quàng Văn Thọn

Điêu Thị Quyết

Mường 2

27

Lò Văn

Thành

Nam

Khơ Mú

10

1

2007

Lò Văn Hoan

Lường Thị Xoan

Huổi Lốt

28

Lò Thị

Thiệu

Nữ

Khơ Mú

20

6

2007

Lò Văn Hạnh

Quàng Thị Sâm

Huổi Lốt

29

Mào Thị

Thương

Nữ

Thái

11

3

2007

Mào Văn Quyến

Lò Thị Nữ

Bản Hỏm

30

Quàng Văn

Tình

Nam

Thái

23

10

2007

Quàng Văn Phách

Lò Thị Cóng

Mường 4

31

Giàng A

Nam

Mông

1

1

2007

Giàng A Tùng

Mùa Thị Dỉ

Huổi Khạ

32

Lò Thị

Tuế

Nữ

Khơ Mú

19

12

2007

Lò Văn Anh

Lò Thị Ương

Huổi Lốt

33

Mào Lê Thị

Vi

Nữ

Thái

30

8

2007

Lê Đình Khải

Mào Thị Sách

Mường 2

34

Lò Thị

Vững

Nữ

Thái

24

8

2007

Lò Văn Cáo

Lò Thị Mai

Bản Hỏm

7A5

1 Quàng Xuân Anh Nam Khơ Mú 12 9 2007 Quàng Xuân Hanh Tráng Thị Sâm Hua Mức 3
2 Vàng Thị Bầu Nữ Mông 15 10 2007 Vàng Chờ Vảng Lầu Thị Mò Hua Mức 1
3 Giàng Thị Chí Nữ Mông 4 4 2007 Giàng A Chù Hạng Thị Pà Hua Mùn
4 Giàng A Chù Nam Mông 9 9 2007 Giàng A Chừ Hờ Thị Khua Pú Xi 2
5 Sùng A Chua Nam Mông 16 2 2007 Sùng A Chù Giàng Thị Dua Hua Mức 2
6 Giàng A Cử Nam Mông 23 7 2007 Giàng A Súa Vừ Thị Vang Hua Mùn
7 Giàng A Di Nam Mông 17 5 2007 Giàng A Náng Hờ Thị Pàng Pú Xi 2
8 Ly Thị Dính Nữ Mông 30 4 2007 Ly A Pó Vàng Thị Sế Hua Mức I
9 Sùng A Nam Mông 4 4 2007 Sùng A Khua Hờ Thị Ke Pú Xi 2
10 Giàng Thị Dở Nữ Mông 1 1 2007 Giàng A Câu Thào Thị Mái Hua Mùn
11 Vừa A Dua Nam Mông 1 8 2007 Vừ A Chu Giàng Thị Chứ Hua Mức 2
12 Thào Thị Dung Nữ Mông 14 10 2007 Thào A Nính Mùa Thị Đớ Hua Mùn
13 Hờ A Giàng Nam Mông 24 5 2007 Hờ A Su Giàng Thị Tằng Pú Xi 2
14 Giàng Thị Thu Hằng Nữ Mông 29 7 2007 Gàng A Sùng Sùng Thị Dí Hua Mức 2
15 Thào Thị Hoa Nữ Mông 10 2 2007 Thào A Páo Giàng Thị Khờ Hua Mức 2
16 Vàng Thị Hoa Nữ Mông 14 4 2007 Vàng A Chứ Hờ Thị Chu Hua Mức 1
17 Vàng Thị Kía Nữ Mông 3 5 2007 Vàng A Giàng Giàng Thị Ganh Hua Mức 1
18 Giàng Thị Lìa Nữ Mông 12 2 2007 Giàng A Chù Hạng Thị Pà Hua Mùn
19 Giàng Thị Mẩy Nữ Mông 10 7 2007 Giàng A Chang Hờ Thị Kia Hua Mức 2
20 Thào Thị Mỷ Nữ Mông 3 3 2007 Thào A Sử Hờ Thị Chu Pú Xi 2
21 Lò Văn Ngọc Nam Khơ Mú 21 1 2007 Lò Văn Tem Lò Thị Nọi Hát Khoang
22 Vàng Thị Nu Nữ Mông 14 4 2007 Vàng A Chứ Hờ Thị Chu Hua Mức 1
23 Giàng Thị Pàng Nữ Mông 28 12 2007 Giàng A Tằng Sùng Thị Mỷ Thẩm Táng
24 Giàng A Phênh Nam Mông 1 8 2007 Giàng A Sú Giàng Thị Táu Pú Xi 1
25 Thào A Phinh Nam Mông 4 5 2007 Thào A Di Giàng Thị Máy Hua Mùn
26 Vừa Thị Phúa Nữ Mông 12 5 2007 Vừ A Kỉa Ly Thị Sua Thẩm Mú
27 Vừ Thị Cá Sía Nữ Mông 25 2 2007 Vừ A Giáo Giàng Thị Ây Thẩm Mú
28 Giàng Thị Sinh Nữ Mông 5 6 2007 Giàng Giống Chía Vàng Thị Dia Hua Mức 1
29 Vàng A Nam Mông 28 12 2007 Vàng A Ma Lầu Thị Mỷ Hua Mức 1
30 Hờ Thị Sung Nữ Mông 10 11 2007 Hờ A Di Vàng Thị Chì Pú Xi 2
31 Giàng A Thắng Nam Mông 18 3 2007 Giàng Vả Ly Ly Thị Sú Hua Mùn
32 Sùng A Thu Nam Mông 12 12 2006 Sùng A Dính Ly Thị Mê Thẩm Mú
33 Vừ Thị Tình Nữ Mông 21 2 2007 Vừ Nhìa Nính Hờ Thị Là Thẩm Mú

7A6

1 Hờ Thị Ắp Nữ Mông 10 11 2007 Hờ A Chớ 1969 Vừ Thị Cứ 1969 Pú Xi 1-xã Pú Xi
2 Vừ Thị Cang Nữ Mông 24 12 2007 Vừ A Súa Cứ Thị Mỷ 1960 Hát Láu - Pú Xi
3 Vừ A Chỉ Nam Mông 12 10 2007 Vừ A Súa HK o có bố Giàng Thị Dí 1984 Thẩm Táng - Pú Xi
4 Giàng Thị Chu Nữ Mông 12 9 2007 Giàng A Dế 1985 Vừ Thị mẻ 1984 Pú Xi 1-Pú Xi
5 Giàng Thị Chù Nữ Mông 9 9 2007 Giàng A Dơ Thào Thị Chù Pú Xi 2 - Pú Xi
6 Hờ A Chua Nam Mông 9 5 2007 Hờ A Giàng 1974 Cháng Thị Giàng 1975 Pú Xi 2 - Pú Xi
7 Giàng A Nam Mông 1 4 2007 Giàng A Hờ Sùng Thị Ly Pú Xi 2 - Pú Xi
8 Ly Thị Ngọc Nữ Mông 2 7 2007 Ly A Vàng 1975 Thào Thị Chứ 1977 Thẩm Táng - Pú Xi
9 Hờ A Nam Mông 28 6 2007 Hờ A sở Giàng Thị Dũng Pú Xi 1-Pú Xi
10 Hờ Thị Dung Nữ Mông 13 4 2007 Hờ A Sùng 1990 Vì Thị Chu 1990 Pú Xi 2 - Pú Xi
11 Sùng A Đức Gề Nam Mông 28 2 2007 Sùng A Tủa 1984 Cháng Thị Giàng 1986 Thẩm Táng - Pú Xi
12 Lù Văn Hải Nam Khơ Mú 10 5 2007 chủ hộ:Lù Văn So Lù Thị Vui Hua Mức 3 - Pú Xi
13 Lò Văn Hào Nam Khơ Mú 18 9 2007 Lò Văn May 1977 Quàng Thị Chanh 1979 Hát Khoang-Pú Xi
14 Thào Thị Hoa Nữ Mông 20 2 2007 Thào A Súa Giàng Thị Mao Hua Mùn - Pú Xi
15 Quàng Văn Hồng Nam Khơ Mú 18 10 2007 Quàng Văn Hặc Cháng Thị Nọi Hua Mức 3 - Pú Xi
16 Khoàng Thị Huyền Nữ Khơ Mú 5 4 2007 Khoàng Văn Thủy HK o có bố Thào Thị Xa 1984 Hát Khoang-Pú Xi
17 Giàng Khải Kiên Nam Khơ Mú 26 3 2007 Giàng Văn Dũng 1986 Lò Thị Quê 1990 Hát Khoang-Pú Xi
18 Giàng Thị Nữ Mông 1 8 2007 Giàng A Lừ 1970 Sùng Thị Giàng 1972 Hua Mức 2 - Pú Xi
19 Sùng Thị Nữ Mông 18 3 2006 Sùng A Khua 1979 Giàng Thị Dế 1984 Hua Mức 2 - Pú Xi
20 Khoàng Thị Mai Nữ khơ Mú 17 3 2007 Khoàng Văn Chọi HK o có bố Lý Thị Nọi 1970 Hát Khoang-Pú Xi
21 Vừ Thị Mo Nữ Mông 24 5 2007 Vừ A Nếnh 1970 Sùng Thị Giàng 1978 Thẩm Mú - Pú Xi
22 Quàng Văn Ngọc Nam Thái 31 8 2007 Quàng Văn Thêm 1980 Quàng Thị Thiên 1982 Thẩm Mú - Pú Xi
23 Vừ A Nụ Nam Mông 16 2 2007 Vừ Sính Pó 1978 Ly Thị Ví 1982 Thẩm mú - Pú Xi
24 Giàng Thị Pàng Nữ Mông 3 3 2007 Giàng A Ký Sùng Thị Chía 1985 Hua Mức 2 - Pú Xi
25 Thào A Phà Nam Mông 6 10 2007 Thào A Cầu HK o có bố Giàng Thị Sâu 1985 Hua Mùn - Pú Xi
26 Vừ A Phạ Nam Mông 10 10 2007 Vừ A Ká 1972 Sình Thị Xia 1977 Thẩm Mú - Pú Xi
27 Ly A Phềnh Nam Mông 5 3 2007 Ly A Sềnh 1985 Thào Thị Đớ 1987 Thẩm Táng - Pú Xi
28 Hờ A Phong Nam Mông 23 11 2007 Hờ A Sình 1986 Giàng Thị Náng 1990 Pú Xi 1-Pú Xi
29 Giàng Thị pia Nữ Mông 4 12 2007 Giàng A Vàng 1986 Vừ Thị Dua 1987 Thẩm Mú - Pú Xi
30 Giàng Thị Sính Nữ Mông 26 12 2007 Giàng A Vừ 1988 Thào Thị Khua 1992 Hua Mùn - Pú Xi
31 Hờ A Súa Nam Mông 2 9 2007 Hờ A Tàng 1978 Giàng Thị Sai 1979 Pú Xi 2 - Pú Xi
32 Vàng A Tàng Nam Mông 1 7 2007 Vàng A Chầu 1965 GiàngThị Phía 1966 Hua Mức 1 - Pú Xi
33 Vàng A Thái Nam Mông 18 6 2007 Vàng A Di 1986 Thào Thị Cà 1987 Hua Mùn - Pú Xi
34 Vàng Thị Thoa Nữ Mông 4 7 2007 Vàng A Cấu 1985 Giàng Thị Dùa 1986 Hua Mùn - Pú Xi
35 Vàng A Trông Nam Mông 27 2 2007 Vàng A Cấu 1960 Giàng Thị Chứ 1967 Hua Mức 1 - Pú Xi
36 Giàng Thị Ư Nữ Mông 19 11 2007 Giàng A Tính 1982 Ly Thị Nính 1985 Thẩm pung
37 Vừ A Vi Nam Thẩm Mú - Pú Xi


DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 8

8A1

Đoàn Thị Minh Ánh Nữ Kinh 8 5 2006 Đoàn Văn Thắng Nguyễn Thị Hồng Hồng Phong - Mường Mùn
Lò Thị Châu Nữ Thái 24 7 2006 Lò Văn Diu Quàng Thị Cương Bản Hỏm - Mường Mùn
Thào Quyết Chiến Nam Mông 15 8 2006 Thào A Thắng Giàng Thị Mẩy Huổi Khạ - Mường Mùn
Lò Văn Chu Nam Khơ Mú 15 9 2006 Lò Văn Thương Lý Thị Lai Huổi Lốt - Mường Mùn
Thào A Công Nam Mông 4 7 2006 Thào A Sính Giàng Thị Mỷ Huổi Khạ - Mường Mùn
Lò Văn Cường Nam Thái 5 7 2006 Lò Văn Pợi Lành Thị Dong Mường 2 - Mường Mùn
Giàng A Dế Nam Mông 30 12 2005 Giàng A Sử Thào Thị Dia Huổi Khạ - Mường mùn
Quàng Thị Dịu Nữ Thái 1 4 2006 Quàng Văn Dơn Lò Thị Nại Mường 1 - Mường Mùn
Lò Văn Doanh Nam Khơ Mú 16 2 2006 Lò Văn Bình Lò Thị Tươi Huổi Lốt - Mường Mùn
Thào Thị Dúa Nữ Mông 20 11 2006 Thào A Phềnh Ly Thị Sua Huổi Cáy - Mường Mùn
Điêu Khánh Đình Nam Thái 1 7 2006 Điêu Thị Chiêu Mường 1 - Mường Mùn
Lò Văn Đoàn Nam Thái 26 1 2006 Lò Văn Hải Mào Thị Nhấn Bản Hỏm - Mường Mùn
Thào Thị Đớ Nữ Mông 24 2 2006 Thào Nủ Páo Giàng Thị Chua Huổi Khạ - Mường mùn
Lường Thị Nữ Thái 24 8 2006 Lường Văn Lập Quàng Thị Mươi Bản Hỏm - Mường Mùn
Điêu Đức Hải Nam Thái 29 7 2006 Điêu Chính Duyên Quàng Thị Bình Mường 1 - Mường Mùn
Giàng Thị Mai Hoa Nữ Mông 15 7 2006 Giàng A Chứ Ly Thị Vàng Huổi Khạ - Mường mùn
Vừ A Hồ Nam Mông 21 3 2006 Vừ A Nhè Thào Thị Chứ Huổi Cáy - Mường Mùn
Mào Văn Khảo Nam Thái 12 2 2006 Mào Văn Thực Quàng Thị Tươi Bản Hỏm - Mường Mùn
Mào Thị Linh Nữ Thái 4 10 2006 Mào Thị Hương Mường 3 - Mường Mùn
Thào A Long Nam Mông 12 10 2006 Thào A Tùng Mùa Thị Dở Huổi Khạ - Mường mùn
Giàng A Lồng Nam Mông 21 11 2005 Giàng A Chu Vàng Thị Mỷ Pú Piến - Mường Mùn
Bạc Thị Nữ Thái 20 11 2006 Bạc Cầm Hoản Lò Thị Nở Mường 1 - Mường Mùn
Lò Thị Nghiêm Nữ Khơ Mú 27 9 2006 Lò Văn Huy Lò Thị Vui Huổi Lốt - Mường Mùn
Quàng Thị Oanh Nữ Thái 6 6 2006 Quàng Văn Long Lò Thị Vượng Bản Hỏm - Mường Mùn
Quàng  Thị Quyết Nữ Khơ Mú 27 7 2006 Quàng Văn Kinh Lò Thị Kiên Huổi Lốt - Mường Mùn
Giàng Thị Sinh Nữ Mông 1 6 2005 Giàng A Tú Ly Thị Pài Gia Bọp - Mường Mùn
Vừ Thị Sinh Nữ Mông 5 1 2006 Vừ A Lồng Sùng Thị Su Pú Piến - Mường Mùn
Quàng Thị Tâm Nữ Thái 14 8 2006 Quàng Văn Chuyên Quàng Thị Việt Bản Hỏm - Mường Mùn
Lò Văn Thịnh Nam Khơ Mú 23 2 2006 Lò Văn Hạnh Lò Thị Thai Huổi Lốt - Mường Mùn
Vàng Thị Thủy Nữ Mông 24 8 2006 Vằng Văn Cương Quàng Thị Thanh Bản Hỏm - Mường Mùn
Lường Văn Thủy Nam Thái 3 9 2005 Lường Văn Chinh Cà Thị Dương Bản Mường 4 - Mường Mùn
Lò Văn Tính Nam Khơ Mú 2 10 2006 Lò Văn É Lò Thị Lan Co Ngựu - Mường Mùn
Điêu Chính Truyền Nam Thái 1 3 2006 Điêu Chính Cường Cà Thị Tự Mường 2 - Mường Mùn
Thào A Trường Nam Mông 18 1 2005 Thào A Dính Giàng Thì Giàng Huổi Cáy - Mường Mùn
Thào A Tủa Nam Mông 3 11 2006 Thào A Dính Giàng THị Giàng Huổi Cáy - Mường Mùn
Quàng Văn Tùng Nam Thái 2 5 2006 Quàng Văn Duyên Lò Thị Đào Bản Lúm - Mường Mùn
Quàng Văn Viện Nam Thái 14 3 2006 Quàng Văn Quê Lò Thị Xe Bản Hỏm - Mường Mùn
Giàng A Vừ Nam Mông 21 6 2005 Giàng A Của Vừ Thị Hoa Huổi Khạ - Mường mùn

8A2
1 Quàng Thị Chầu Nữ Khơ Mú 25 12 2006 Quàng Văn Chiến Lò Thị Khai Co Ngựu - Mường Mùn
2 Vừ A Chè Nam Mông 8 5 2006 Vừ A Súa Giàng Thị Chu Gia Bọp - Mường Mùn
3 Quàng Thị Diệp Nữ Thái 15 2 2006 Quàng Văn Nghĩa Lò Thị Quý Xuân Tươi - Mường Mùn
4 Lò văn Đại Nam Khơ Mú 2 1 2006 Lò Văn Việt Lò Thị Dương Huổi Lốt - Mường Mùn
5 Điêu Chính Điện Nam Thái 7 7 2006 Điêu Chính Cợi Lò Thị Vượn Bản Hốc - Mường Mùn
6 Nùng Anh Đức Nam Thái 27 9 2006 Nùng Văn Hạnh Lò Thị Thúy Nà Chua - Mường Mùn
7 Lường Thị Giang Nữ Thái 21 6 2006 Lường Văn Tuyến Quàng Thị Hằng Bản Hốc - Mường Mùn
8 Lò Thị Nữ Thái 2 7 2006 Lò Văn Dương Mào Thị Hợi Xuân Tươi - Mường Mùn
9 Lường Thị Hiền Nữ Thái 8 12 2006 Lường Văn Tới Lò Thị Xum Bản Hốc - Mường Mùn
10 Lò Văn Hiệp Nam Thái 1 7 2006 Lò Văn Phong Lò Thị Thu Mường 1 - Mường Mùn
11 Quàng Văn Hoàng Nam Thái 3 7 2006 Quàng Văn Dự Quàng Thị Nhung Mường 3 - Mường Mùn
12 Quàng Văn Hoàng Nam Thái 18 9 2006 Quàng Văn Thành Quàng Thị Phượng Xuân Tươi - Mường Mùn
13 Lò Văn Hoàng Nam Thái 1 8 2006 Lò Văn Châu Sìn Thị Duyên Bản Lúm - Mường Mùn
14 Quàng Thị Huệ Nữ Thái 22 11 2006 Quàng Văn Tâm Lò Thị Ngơi Xuân Tươi - Mường Mùn
15 Quàng Văn Hùng Nam Thái 18 6 2006 Quàng Văn Cương Điêu Thị Chính Bản Hốc - Mường Mùn
16 Lò Văn Hưng Nam Thái 17 11 2006 Lò Văn Phách Lò Thị Thương Bản Lúm - Mường Mùn
17 Lò Thị Khánh Nữ Thái 2 9 2006 Quàng Văn Tâm Lò Thị Thìn Nà Chua - Mường Mùn
18 Vàng Thị Mây Nữ Mông 12 11 2006 Vàng A Ly Sùng Thị Lìa Hua Mức I - Pú xi
19 Giàng A Minh Nam Mông 6 1 2006 Giàng A Hờ Sùng Thị Chu Huổi Khạ - Mường mùn
20 Cà Văn Nam Nam Thái 29 11 2006 Cà Văn Phương Lò Thị Dũng Xuân Tươi - Mường Mùn
21 Lò Thị Ngọc Nữ Thái 17 11 2006 Lò Văn Nim Lường Thị Kim Bản Hốc - Mường Mùn
22 Lò Lưu Niệm Nam Khơ Mú 30 10 2006 Lò Văn Nam Lò Thị Hặc Huổi Lốt - Mường Mùn
23 Quàng Văn Quỳnh Nam Thái 19 7 2006 Quàng Văn Giáp Quàng Thị Xuân Bản Lúm - Mường Mùn
24 Bạc Cầm Thanh Sơn Nam Thái 29 11 2006 Bạc Cầm Xôm Quàng Thị Tiện Xuân Tươi - Mường Mùn
25 Quàng Văn Sơn Nam Thái 15 8 2006 Quàng Văn Phiện Quàng Thị Minh Xuân Tươi - Mường Mùn
26 Lò Văn Sơn Nam Khơ Mú 1 4 2006 Lò Văn Hinh Lò Thị Pọm Huổi Lốt - Mường Mùn
27 Lò Văn Thân Nam Thái 10 10 2006 Lò Văn Linh Mào THị Hà Bản Hốc - Mường Mùn
28 Lò văn Tiến Nam Khơ Mú 25 10 2006 Lò Văn Nen (Nén) Quàng Thị Von Huổi Lốt - Mường Mùn
29 Quàng Thị Tịnh Nữ Khơ Mú 28 9 2006 Quàng Văn Thanh Lò Thị Lan Huổi Lốt - Mường Mùn
30 Lò Văn Toàn Nam Thái 23 9 2006 Quàng Thị Phương Mường 2 - Mường Mùn
31 Lò Văn Tuấn Nam Thái 15 3 2006 Lò Văn Vú Tòng Thị Sun Xuân Tươi - Mường Mùn
32 Quàng Văn Tuấn Nam Thái 2 9 2006 Quàng Văn Niếu Lò Thị Cô Mường 4 - Mường Mùn
33 Lường Văn Tùng Nam Thái 15 1 2006 Lường Văn Toán Ngà Thị Biên Bản Hốc - Mường Mùn
34 Lò Thị Tuyền Nữ Thái 30 9 2006 Lò Văn Nguyễn Điêu Thị Đoái Mường 1 - Mường Mùn
35 Lò Thị Phương Vi Nữ Thái 3 10 2006 Lò Văn Luyện Lành Thị Xuống Xuân Tươi - Mường Mùn
36 Lường Văn Việt Nam Thái 2 11 2006 Lường Văn Thuấn Quàng Thị Hà Xuân Tươi - Mường Mùn
37 Nguyễn Thế Vinh Nam Kinh 3 8 2006 Lò Thị Nguyệt Mường 1 - Mường Mùn
38 Thào A Vừ Nam Mông 11 10 2006 Thào A Dính Lầu Thị Cá Huổi Cáy - Mường Mùn

8A3
1 1105300455 Lò Thị ánh 17/03/2006 Nữ Khơ-mú Huổi Lốt - Muờng Mùn
2 1119111480 Mào Thị Diệu Nữ Thái Mường Mùn -Tuần Giáo
3 1105300458 Lò Thị Kim Cuơng 25/02/2006 Nữ Khơ-mú Huổi Lốt - Muờng Mùn
4 1105300461 Quàng Thị Diên 20/06/2006 Nữ Thái Ta Pao - Mường Mùn
5 1105300463 Lò Thị Diệp 20/02/2006 Nữ Khơ-mú Huổi Lốt - Mường Mùn
6 1105300467 Sìn Thị Điệu 12/05/2006 Nữ Khơ-mú Huổi Lốt - Mường Mùn
7 1119111107 Lò Thị Hà 15/02/2006 Nữ Thái Tuần Giáo -Điện Biên
8 1105300472 Lò Văn Hà 18/09/2006 Nam Thái Nà Chua - Mường Mùn
9 1105300478 Lò Văn Hải 15/11/2006 Nữ Thái Mường 3 - Mường Mùn
10 1105300483 Quàng Văn Hiếu 06/10/2006 Nam Thái Ta Pao - Mường Mùn
11 1105300487 Điêu Chính Hiệu 02/10/2006 Nam Thái Mường 4 - Mường Mùn
12 1105300494 Lò Văn Hoà 16/03/2006 Nữ Thái Lúm - Mường Mùn
13 1105300490 Nùng Thị Hoà 03/09/2006 Nam Thái Nà Chua - Mường Mùn
14 1105300498 Mào Văn Hoàng 01/08/2006 Nam Thái Mường 4 - Mường Mùn
15 1105300503 Quàng Thị Hồng 14/07/2006 Nam Thái Nà Chua - Mường Mùn
16 1105300507 Điêu Chính Huờng 02/05/2006 Nữ Thái Mường 4 - Mường Mùn
17 1105300511 Quàng Thị Oanh 25/06/2006 Nữ Thái Mường 4 - Mường Mùn
18 1105300518 Ly Thị Pà 23/12/2006 Nữ HMông Da Bọp - Mường Mùn
19 1105300523 Điêu Thị Quỳnh 18/07/2006 Nữ Thái Mường 4 - Mường Mùn
20 1105300528 Sùng A Sơn 08/04/2005 Nam HMông Pú Piến - Mường Mùn
21 1105300532 Điêu Thị Tâm 20/02/2006 Nữ Thái Hốc - Mường Mùn
22 1105300537 Sùng A Thanh 18/08/2006 Nam HMông Pú Piến - Mường Mùn
23 1105300541 Lò Thị Thu 10/07/2006 Nữ Khơ-mú Huổi Lốt - Mường Mùn
24 1105300543 Nùng Văn Tiên 02/05/2006 Nam Thái Nà Chua - Mường Mùn
25 1105300547 Quàng Văn Toàn 13/01/2006 Nam Thái Nà Chua - Mường Mùn
26 1105300552 Ly A Tủa 16/07/2006 Nam HMông Da Bọp - Mường Mùn
27 1105300558 Lò Thị Mỹ Tuệ 05/12/2006 Nữ Thái Mường 1 - Mường Mùn
28 1105300561 Quàng Văn Tùng 27/07/2006 Nam Thái Ta Pao - Mường Mùn
29 1105300565 Lường Văn Vinh 28/09/2006 Nam Thái Ta Pao - Mường Mùn
30 1105300584 Lò Văn Chu Nam Khơ-mú Huổi Lốt- Mường Mùn
31 Giàng A Dình Nam HMông Pú Piến - Mường Mùn
32 Lò Thị Đào Nữ Thái Mường 1 - Mường Mùn
33 Quàng Văn Kim Nam Khơ-mú Huổi Lốt- Mường Mùn
34 Lò Thị Nghệ Nữ Khơ-mú Huổi Lốt- Mường Mùn
35 Giàng Thị Phong Nữ HMông Huổi Khạ- Mường Mùn
36 Lò Văn Sang Nam Khơ-mú Huổi Lốt - Mương Mùn
37 Giang A Súa Nam HMông Pú Piến - Mường Mùn
38 Lò Thị Tiếp Nữ Khơ-mú Co Ngựu - Mường Mùn
39 Giàng A Vàng Nam HMông Huổi Khạ- Mường Mùn

8A4
1 Cứ A Chang Nam Mông 15 7 2006 Cứ A Tùng Giàng Thị Dính HUA MỨC 2 - Pú Xi
2 Vừ A Chỉ Nam Mông 1 6 2006 Vừ A Kỉa Ly Thị Sua Thẩm Mú - Pú Xi
3 Hờ A Chính Nam Mông 24 1 2006 Hờ A Chớ Vừ Thị Cở Pú Xi 1 - Pú Xi
4 Giàng A Chính Nam Mông 10 2 2006 Giàng Nhìa Sáu Thào Thị Chía Hua Mùn - Pú Xi
5 Giàng AChu Nam Mông 10 2 2006 Vừ Thị Máng Pú Xi 1 - Pú Xi
6 Vàng Thị Chu Nữ Mông 12 2 2006 Vàng A Cúng Hờ Thị Cở Pú Xi 1 - Pú Xi
7 Quàng Văn Chương Nam Khơ Mú 17 2 2006 Quàng Văn Chiến Lý thị Liết Hát Khoang - Pú Xi
8 Vừ A Cu Nam Mông 26 3 2006 Vừ A Dia Giàng Thị Chía Hát Láu - Pú Xi
9 Vừ A Dế Nam Mông 12 11 2006 Vừ A Lềnh Vàng Thị Sế Thẩm Táng - Pú Xi
10 Giàng A Dơ Nam Mông 17 7 2006 Giàng A Cở Vừ Thị Chi Pú Xi 2 - Pú Xi
11 Giàng Thị Dung Nữ Mông 6 2 2006 Giàng A Hờ Hờ Thị Thào Pú Xi 1 - Pú Xi
12 Vừ A Dung Nam Mông 10 5 2006 Vừ A Súa Sình Thị Sầu Thẩm Mú - Pú Xi
13 Vừ Thị Đu Nữ Mông 16 10 2006 Vừ A Ká Sình Thị Sia Thẩm Mú - Pú Xi
14 Giàng A Khu Nam Mông 27 7 2006 Giàng A Náng Sùng Thị Pàng Hua Mức 2 - Pú Xi
15 Vừ A Lềnh Nam Mông 26 3 2006 Vừ A Cho Vì  Thị Chứ Hát Láu - Pú Xi
16 Vàng Thị Lô Nữ Mông 30 5 2006 Vàng A Ô Giàng Thị Chua Pú Xi 1 - Pú Xi
17 Quàng Thị Ly Nữ Khơ Mú 5 2 2006 Quàng Văn Lánh Cháng Thị Thơi Hát Khoang - Pú Xi
18 Hờ Thị Mang Nữ Mông 15 10 2006 Hờ A Kỷ Sùng Thị Sai Pú Xi 1 - Pú Xi
19 Vừ Thị Mè Nữ Mông 20 5 2006 Vừ A Dia Sùng Thị Sầu Thẩm táng - Pú Xi
20 Sình A Minh Nam Mông 20 3 2006 Sình A Páo Vàng Thị Dung Pú Xi 1 - Pú Xi
21 Giàng A Minh Nam Mông 16 11 2005 Giàng A Ma Thào Thị Mê Hua Mùn - Pú Xi
22 Vàng A Minh Nam Mông 25 11 2006 Vàng A Tàng Ly Thị Chứ Hua Mức 1 - Pú Xi
23 Lò Văn Nam Nam Khơ Mú 5 4 2006 Lò Văn Lợi Lò Thị Dâu Hát Khoang - Pú Xi
24 Sình A Pả Nam Mông 28 7 2006 Sình A Mảy Vừ Thị Pà Thẩm Táng - Pú Xi
25 Vàng Thị Pàng Nữ Mông 13 6 2006 Vàng A Khai Lầu Thị Ghanh Hua Mức 1 - Pú Xi
26 Vừ Thị Sía Nữ Mông 18 6 2006 Vừ A Chua Ly Thị Sia Thẩm Mú - Pú Xi
27 Lầu A Sinh Nam Mông 28 4 2006 Lầu A Chinh Vàng Thị Dùa Hua Mức 1 - Pú Xi
28 Lò Văn Thanh Nam Khơ Mú 17 1 2006 Lò Văn Ca Lò Thị Banh Thẩm Mú - Pú Xi
29 Giàng A Thành Nam Mông 5 1 2006 Giàng A sở Hạng Thị Dơ Hua Mức 2 - Pú Xi
30 Ly A Thi Nam Mông 3 6 2006 Ly A Di Vừ Thị Nhìa Thẩm Táng - Pú Xi
31 Lò Thị Tình Nữ Khơ Mú 21 10 2006 Lò Thị Nhung Hát Khoang - Pú Xi
32 Vừ A Tồng Nam Mông 1 6 2006 Vừ A Phàng Sùng Thị Vá Thẩm Táng - Pú Xi
33 Giàng A Tùng Nam Mông 30 4 2006 Giàng A Dua Vàng Thị Mai Pú Xi 1 - Pú Xi
34 Giàng A Vanh Nam Mông 28 4 2006 Giàng A Hờ Sùng Thị Lìa Hua Mùn - Pú Xi
35 Vàng AVừ Nam Mông 2 9 2006 Vàng A Dia Giàng Thị Sau Hua Mức 2 - Pú Xi

8A5
1 2 3 4 5 6
1 Sùng A Cầu Nam 9/3/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
2 Hờ A  Chu Nam 16/8/2006 8A5 Pú Xi 2 - Pú Xi
3 Thào Thị Chư Nữ 2/2/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
4 Thào Thị Chua Nữ 22/6/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
5 Vừ Thị Dung Nữ 16/03/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
6 Lý Đại Dương Nam 21/12/2006 8A5 Hua Mức 3 - Pú Xi
7 Lò Văn Dưỡng Nam 08/05/2006 8A5 Thẩm Mú - Pú Xi
8 Vàng Thị Ganh Nữ 15/04/2006 8A5 Hua Mức 1 - Pú Xi
9 Vừ A  Giáo Nam 05/12/2005 8A5 Hát Láu - Pú Xi
10 Giàng Thị Hoa Nữ 08/02/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
11 Chang A Hồng Nam 11/09/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
12 Sùng Thị Kia Nữ 13/05/2005 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
13 Vừ A  Lai Nam 10/10/2006 8A5 Thẩm Táng - Pú Xi
14 Giàng A  Lầu Nam 01/09/2006 8A5 Hua Mùn - Pú Xi
15 Giàng Thị Ly Nữ 20/02/2006 8A5 Hua Mùn - Pú Xi
16 Giàng A  Minh Nam 28/02/2006 8A5 Pú Xi 2 - Pú Xi
17 Giàng Thị Mỷ Nữ 06/05/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
18 Lù Thị Nhung Nữ 09/12/2006 8A5 Hua Mức 3 - Pú Xi
19 Sùng Thị Pà Nữ 26/09/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
20 Hờ A  Pháng Nam 05/02/2006 8A5 Pú Xi 2 - Pú Xi
21 Giàng A Phong Nam 01/08/2006 8A5 Hua Mùn - Pú Xi
22 Vàng A Phồng Nam 05/02/2006 8A5 Hua Mức 1 - Pú Xi
23 Sùng Thị Phua Nữ 11/10/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
24 Cứ Thị Phương Nữ 13/05/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
25 Giàng A  Sình Nam 18/11/2006 8A5 Hua Mức 1 - Pú Xi
26 Thào A  Só Nam 29/04/2006 8A5 Hua Mùn - Pú Xi
27 Sùng A  Tú Nam 10/07/2006 8A5 Thẩm Táng - Pú Xi
28 Vàng A  Tủa Nam 27/04/2006 8A5 Hua Mức 1 - Pú Xi
29 Giàng Thị Trinh Nữ 20/10/2006 8A5 Hua Mức 3 - Pú Xi
30 Thào A  Vàng Nam 20/06/2006 8A5 Hua Mùn - Pú Xi
31 Giàng Thị Vế Nữ 21/04/2006 8A5 Hua Mức 2 - Pú Xi
32 Vàng A Vừ Nam 20/03/2006 8A5 Hua Mức 1 - Pú Xi

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 9

9A1

1 Ngà Văn Anh Nam Thái 21 9 2005 Ngà Văn Tuấn Nùng Thị Quýn Bản Hốc
2 Lò Văn Bốn Nam Kmú 12 10 2005 Lò Văn Minh Cà Thị Sớn Huổi Lốt 2
3 Lò Thị Diễm Chi Nữ Thái 28 9 2005 chêt Lò Thị Nhấn Mường 2
4 Nùng Thị Dâng Nữ Thái 6 7 2005 Nùng Văn Dính Lò Thị Khải Nà Chua
5 Lò Văn Dậu Nam Kmú 28 7 2005 Lò Văn Đinh Lý Thị Thức Huổi Lốt 1
6 Tòng Thị Điệp Nữ Thái 18 10 2005 Tòng Văn Văn Quàng Thị Danh Tao pao
7 Chang Thị Dùa Nữ Hmông 9 10 2005 Chang A Phổng Thào Thị Chu Gia Bọp
8 Quàng Văn Dương Nam Thái 25 10 2005 Quàng Văn Chuyên Lành Thị Minh Xuân Tươi
9 Quàng Thị Hiền Nữ Thái 12 10 2005 Quàng Văn Mới Lường Thị Chín Bản Hỏm
10 Quàng Thị Hiền Nữ Thái 21 1 2005 Quàng  Văn Thương Quàng Thị Huế Bản Hỏm
11 Lò Thị Nữ Thái 25 12 2005 Lò Văn Nó Quàng Thị Dung Nà Chua
12 Lò Thị Mừng Nữ Thái 16 11 2005 Lò văn Bảo Lò Thị Niệm Bản Hỏm
13 Giàng Thị Náy Nữ Hmông 23 7 2005 Giàng A Va Thào Thị Vàng Huổi Khạ
14 Y Ngọc Nữ Xêđăng 13 10 2005 Điêu Chính Chuyền Y Thủy Mường 3
15 Sìn Văn Nhị Nam Thái 24 3 2005 Sìn Văn Khứn Lò Thị Quân Tao pao -
16 Vừ A Phòng Nam Hmông 7 12 2005 Vừ A Dế Giàng Thị  Pàng Huổi Khạ
17 Mào Thị Phượng Nữ Thái 3 12 2005 Mào Văn Đoan Quàng Thị Vụ Mường 3
18 Hà Thị Phượng Nữ Kmú 27 12 2005 Hà Văn Thi Quàng Thị Lay Co Ngựu
19 Lò Thị Quý Nữ Thái 15 5 2005 Lò Văn Thân Mào Thị Thuyết Bản Hỏm
20 Sìn Văn Quyết Nam Thái 5 10 2005 Sìn Văn Dương Quàng Thị Dợm Tao pao
21 Lò Thị Sơn Nữ Thái 11 11 2005 Lò Văn Ngoan Cà Thị Thành Nà Chua
22 Quàng Thị Thơm Nữ Thái 14 11 2005 Quàng Văn Hương Quàng Thị Thương Bản Hỏm
23 Nùng Đức Tôn Nam Thái 25 5 2005 Nùng Văn Quân Lò Thị Văn Nà Chua
24 Điêu Chính Trường Nam Thái 21 6 2005 Điêu Chính Chương Lò Thị Chiến Mường 1
25 Điêu Chính Tuân Nam Thái 24 12 2005 Điêu Chính Chánh Lò Thị Chính Bản Hốc
26 Quàng Thị Thanh Lan Lan Nữ Thái 19 11 2005 Quàng văn Siện Điêu Thị Oanh Mường 3
27 Giàng Thị Bầu Nữ Mông 2 11 2005 Giàng A Phà Thào Thị Dung Huổi Khạ
28 Lò Văn Chung Nam Khơ mú 14 4 2005 Lò Văn  Quyền Lò Thị Ly Co Ngựu
29 Giàng Thị Dính Nữ Mông 17 7 2005 Giàng A Phình Vàng Thị Mai Huổi Khạ
30 Giàng Thị Giông Nữ Mông 15 5 2005 Giàng A Páo Ly Thị Chí Huổi Khạ
31 Lành Văn Duy Nam Thái 6 9 2005 Lành Văn Chuyển Quàng Thị Vị Mường 1
32 Thào Thị Hiền Nữ Mông 1 7 2005 Thào A Khá Vừ Thị Thủy Huổi Cáy 2
33 Giàng A Nam Mông 15 2 2005 Giàng A Sình (sùng) Sùng Thị Mỷ Huổi Khạ
34 Quàng Văn Mạnh Nam Thái 14 12 2005 Quàng Văn Hải Lành Thị Ngân Bản Hỏm
35 Lò Văn Nghĩa Nam Thái 11 7 2005 Lò Văn Ngôn Đinh Thị Thẹn Bản Hốc
36 Lò Thị Quế Nữ Thái 26 3 2005 Nùng Thị thỉnh Nà Chua
37 Quàng Văn Thắm Nam Thái 23 8 2005 Quàng Văn Niêm Lò Thị Chinh Mường 4
38 Lò Thị Thương Nữ Thái 18 4 2005 Mào Thị Đợi Nà Chua
39 Quàng Văn Nam Thái 24 6 2005 Quàng Văn  Diến Lò Thị Sọi Nà Chua
40 Ha Thi Lan Oanh Nữ
eight:18.0pt'> 35 Vàng A  Trông Nam Mông 27 2 2007 Vàng A Cấu 1960 Giàng Thị Chứ 1967 Hua Mức 1 - Pú Xi 36 Giàng Thị Ư Nữ Mông 19 11 2007 Giàng A Tính 1982 Ly Thị Nính 1985 Thẩm pung 37 Vừ A Vi   Nam                 Thẩm Mú - Pú Xi
9A2
1 Lò Văn Bằng Nam Thái 15 6 2005 Lò Văn Đoạn Cà Thị Đoàn Bản Hốc- Mường Mùn
2 Thào A Chanh Nam Mông 7 10 2005 Thào A Dơ Ly Thị Cho Huổi Cáy- Mường Mùn
3 Thào Thị Chi Nữ Mông 3 1 2005 Thào A Mua Vừ Thị Chứ Huổi Cáy- Mường Mùn
4 Giàng A Chu Nam Mông 12 5 2005 Giàng A Của Hạng Thị Chứ Pú Piến - Mường Mùn
5 Giàng Thị Chừ Nữ Mông 25 10 2005 Giàng A Tủa Ly Thị Nính Huổi Khạ - Mường Mùn
6 Lò Thị Diều Nữ Khơ Mú 11 9 2005 Lò Văn Cường Lò Thị Yến Huổi Lốt I - Mường Mùn
7 Điêu Thị Xuân Diệu Nữ Thái 22 11 2005 Điêu Chính Tuyến Quàng Thị Hoan Mường III - Mường Mùn
8 Giàng A Dũng Nam Mông 30 7 2005 Giàng A Thắng Hờ Thị Sua Gia Bọp - Mường Mùn
9 Lò Thị Dương Nữ Thái 10 11 2005 Lò Văn Toạn Lò Thị Tín Nà Chua - Mường Mùn
10 Lò Thị Hạnh Nữ Khơ Mú 20 12 2005 Lò Văn An Lò Thị Yêu Huổi Lốt I - Mường Mùn
11 Điêu Thị Hảo Nữ Thái 19 9 2005 Lường Thị Dơn Bản Hốc - Mường Mùn
12 Nùng Thị Kiều Nữ Thái 16 2 2005 Nùng Văn Thuyện Lành Thị Biến Nà Chua- Mường Mùn
13 Lành Duy Mạnh Nam Thái 23 1 2005 Lành Văn Dom Lò Thị Tịn Mường II - Mường Mùn
14 Lò Văn Niu Nam Khơ Mú 15 1 2001 Lò Năn Một Lò Thị Sọ Huổi lốt II- Mường Mùn
15 Quàng Thị Thu Na Nữ Thái 1 10 2005 Quàng Văn Nghĩa Lò Thị Biên Bản Lúm- Mường Mùn
16 Quàng Thị Nhung Nữ Thái 2 9 2005 Quàng Văn Hoản Lò Thị Muôn Nà Chua  - Mường Mùn
17 Lò Thị Như Nữ Khơ Mú 25 11 2004 Lò Văn học Lò Thị Xuân Huổi Lốt I- Mường Mùn
18 Điêu Thị Phượng Nữ Thái 26 4 2005 Điêu Chính Lê Lò Thị Khoản Bản Hốc- Mường Mùn
19 Lò Văn Quyến Nam Khơ Mú 10 11 2005 Lò Văn Quyên Quàng Thị Kiêm Huổi Lốt I- Mường Mùn
20 Lò Thị Quỳnh Nữ Thái 12 11 2005 Lò Văn Họa Nùng Thị Chanh Nà Chua - Mường Mùn
21 Nùng Văn Quỳnh Nam Thái 24 11 2005 Nùng Văn Ảnh Lò Thị Thởi Ta Pao - Mường Mùn
22 Giàng A Sơn Nam Mông 26 6 2005 Giàng A Của Thào Thị Pài Gia Bọp- Mường Mùn
23 Quàng Văn Thuật Nam Thái 1 9 2005 Quàng Văn Gương Mào Thị Danh Bản Hỏm - Mường Mùn
24 Lường Đỗ Thanh Nữ Thái 26 1 2005 Lường Thị Hồng Mường II- Mường Mùn
25 Lành Thế Nam Thái 2 7 2005 Lành Văn Thủy Điêu Thị Việt Xuân Tươi- Mường Mùn
26 Quàng Mai Chi Nữ Thái 8 12 2005 Quàng Văn Mái Lò Thị Miên Mường I- Mường Mùn
27 Thào Thị Chi Nữ Mông 28 7 2005 Thào A Hầu Giàng Thị Mấy Huổi Cáy- Mường Mùn
28 Quàng Thị Dâng Nữ Thái 26 12 2005 Quàng Văn Chuyển Quàng Thị Tươi Xuân Tươi- Mường Mùn
29 Giàng Thị Dông Nữ Mông 15 5 2005 Giàng A Khai Chang Thị Sú Pú Piến - Mường Mùn
30 Quàng Anh Đài Nam Thái 14 12 2005 Quàng Văn Tượng Cà Thị Lệ Xuân Tươi- Mường Mùn
31 Lò Thị Hoàn Nữ Thái 22 9 2005 Lò Văn Phong Nùng Thị Thẹ Nà Chua - Mường Mùn
32 Lò Thị Lan Nữ K Mú 24 11 2005 Lò Thị Diên Huổi lốt II- Mường Mùn
33 Lò Văn Nam Nam Thái 1 4 2005 Lò Văn Tự Lò Thị Viên Bản Lúm- Mường Mùn
34 Bùi Mạnh Phong Nam Mường 20 7 2005 Bùi Văn Cương Quách Thị Lành Mường II- Mường Mùn
35 Lò Văn Sơn Nam Thái 17 10 2005 Lò Văn Tượng Lò Thị Phương Mường IV- Mường Mùn
36 Lò Thị Thảo Nữ K Mú 14 3 2005 Lò Thị Đên Co Ngựu- Mường Mùn
37 Lành Văn Tiến Nam Thái 24 11 2005 Lành Văn Dung Sìn Thị Sương Bản Lúm- Mường Mùn

1 Giàng A Bi Nam Mông 3 12 2005 Giang a Vang Vàng Thị Máy Thẩm Pung - Pú Xi
2 Vừ A Bính Nam Mông 3 2 2005 Vừ nhìa Lếnh Ly Thị Mê Thẩm Mú - Pú Xi
3 Thào A Nam Mông 12 7 2005 Thào A Thếnh Giàng Thị Cá Hua Mùn - Pú Xi
4 Vừ A Cháng Nam Mông 5 3 2005 Vừ A Súa Cứ Thị Mỷ Hát Láu - Pú Xi
5 Ly A Chinh Nam Mông 16 1 2005 Ly A Pó Vàng Thị Sế Hua Mức I - Pú Xi
6 Hờ Thị Chừ Nữ Mông 16 3 2005 Hờ A Ký Sùng Thị Sai Pú Xi I - Pú Xi
7 Vừ Thị Nữ Mông 5 10 2005 Vừ A chía Giàng Thị Chua Thẩm Mú - Pú Xi
8 Giàng Thị Nữ Mông 4 11 2005 Giang A Chu Thào Thị Chia Hua Mức II - Pú Xi
9 Vừ A Dình Nam Mông 1 1 2005 Vừ A Vàng Giàng Thị Chừ Hát Láu - Pú Xi
10 Ly Thị Đóa Nữ Mông 28 2 2005 Ly A Vàng Vàng Thị Chua Thẩm Táng - Pú Xi
11 Vừ Thị Đớ Nữ Mông 6 8 2005 Vừ A Dia Thào Thị Chứ Hát Láu - Pú Xi
12 Giàng A Hồng Nam Mông 15 5 2005 Giàng A Tráng Vàng Thị Dung Hua Mức II - Pú Xi
13 Sùng A Khu Nam Mông 29 1 2005 Sùng A Dính Giàng Thị Mấy Hua Mưc II - Pú Si
14 Hờ Thị Lan Nữ Mông 23 3 2005 Hờ A Da Giàng Thị Vàng Pú Xi I - Pú Xi
15 Sùng A Phim Nam Mông 6 2 2005 Sùng A Lư Thào Thị Chừ Thẩm Táng - Pú Xi
16 Vừ Thị Phua Nữ Mông 10 4 2005 Vừ A cho Vừ Thị Chứ Hát Láu - Pú Xi
17 Vừ A Su Nam Mông 4 8 2005 Vừ A Tùng Thào Thị Sai Hát Láu - Pú Xi
18 Vừ A Thái Nam Mông 23 6 2005 Vừ A Lềnh Vàng Thị Sế Thẩm Táng - Pú Xi
19 Giàng A Thu Nam Mông 14 3 2005 Giàng A Hờ Thào Thị Vang Hua Mức II - Pú Xi
20 Vàng A Vả Nam Mông 13 7 2005 Vàng A Ly Sùng Thị Lề Hua Mức I - Pú Xi
21 Lù Văn Vị Nam Khơ Mú 13 5 2005 Lù Văn Tươi Ly Thị Định Hua Mức III - Pú Xi
22 Vừ A Nam Mông 2 12 2004 Vừ A Súa Thẩm Mú - Pú Xi
23 Giàng Thị Vóng Nữ Mông 29 12 2005 Giàng A Bang Vi Thị Hanh Pú Xi I - Pú Xi

9A4
9 Vàng A Dìa Nam Mông 20 12 2004 Vàng A Giàng Thào Thị Dùa Hua Mức I - Pú Xi
10 Thào A Nam Mông 13 2 2005 Thào A Chao Vừ Thị May Hua Mùn- Pú Xi
11 Vừ A Dũng Nam Mông 7 10 2005 Vừ A Tàng Thào Thị Nhung Hát Láu -Pú Xi
12 Sùng Thị Đỡ Nữ Mông 20 4 2005 Sùng A Nính Chá Thị Lía Thẩm Táng -Pú Xi
13 Lò Văn Hợi Nam Khơ Mú 5 3 2005 Lò Văn Tươi Vừ Thị Say Hát Khoang -Pú Xi
14 Giàng A Kếnh Nam Mông 7 10 2005 Giàng A Súa Lý Thị Phương Hua Mùn - Pú Xi
15 Giàng A Kia Nam Mông 15 5 2005 Giàng A Sử Vừ Thị Vả Hua Mức II -Pú Xi
16 Giàng A Nam Mông 1 4 2005 Giàng A Chứ Sùng Thị Chừ Hua Mức I - Pú Xi
17 Giàng Thị Lang Nữ Mông 14 3 2005 Giàng A Ký Sình Thị Xia Hua Mức II -Pú Xi
18 Vừ A Nam Mông 28 5 2004 Vừ A Cá Giàng Thị Xế Thẩm Mú - Pú Xi
19 Vàng A Lềnh Nam Mông 28 8 2005 Vàng A Khai Hạng Thị Kía Hua Mức I - Pú Xi
20 Vàng A Ly Nam Mông 2 3 2005 Vàng Chờ Vả Lầu Thị Gênh Hua Mức I - Pú Xi
21 Giang Thị May Nữ Mông 16 3 2005 Giàng A Dế Lầu Thị Mò Pú Xi I - Pú Xi
22 Vàng A Phông Nam Mông 3 1 2005 Vàng A Cấu Giàng Thị Máy Hua Mức I - Pú Xi
23 Chá Thị Sinh Nữ Mông 26 11 2005 Chá A Dua Giàng Thị Chứ Thẩm Táng -Pú Xi
24 Quàng Văn Thu Nam Thái 27 7 2005 Quàng Văn Thiêm Quàng Thị Thiên Thẩm Mú - Pú Xi
25 Lò Thị Tiên Nữ Thái 3 6 2005 Lò Văn Pó Lò Thị Khan Thẩm Mú - Pú Xi
26 Vàng A Trường Nam Mông 1 11 2005 Vàng A Chứ Thào Thị Mỷ Hua Mức I - Pú Xi
27 Lò Thị Xuân Nữ Khơ Mú 25 10 2005 Lò Văn Pao Quàng Thị Xi Hua Mức III - Pú Xi
28 Thào A Viện Nam Mông 1 1 2005 Thào A Dơ Giàng Thị Pà Hu Mùn - Pú Xi