Home Lưu trữ

DANH SÁCH CBGV - CNV TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Viết bởi Trường Phổ thông dan tộc bán trú - trung học cơ sở mường mùn   
Thứ năm, 16 Tháng 5 2019 07:57STT

Họ tên

Ngày sinh

Giới tính

Trạng thái

Dân tộc

Vị trí việc làm

Nhóm chức vụ

Hình thức hợp đồng

T.Độ chuyên môn nghiệp vụ

1

Dương Thị Việt Anh

12/10/1987

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học

2

Nguyễn Trung Bình

21/03/1979

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

3

Đỗ Thị Bình

18/05/1975

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

4

Phạm Văn Chi

07/11/1988

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

5

Lò Văn Chính

22/06/1981

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

6

Phan Văn Đạt

25/09/1980

Nam

Đang làm việc

Kinh

Cán bộ quản lý

Phó HT

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

7

Lường Văn Đoản

27/05/1990

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

8

Vũ Thị Dung

23/08/1968

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

9

Lò Vân Dung

08/09/1983

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

10

Phạm Anh Dũng

18/09/1984

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

11

Vũ Tiến Dũng

03/10/1979

Nam

Đang làm việc

Kinh

Cán bộ quản lý

Hiệu trưởng

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

12

Lương Thị Dược

01/03/1983

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

13

Trần Bình Dương

28/12/1983

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Ttrưởng CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

14

Lường Văn Duy

01/10/1990

Nam

Đang làm việc

Thái

Nhân viên

NV thiết bị

Hợp đồng theo nghị định 68

Trung cấp

15

Nguyễn Thị Hà

05/11/1979

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Cán bộ quản lý

Phó HT

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

16

Lò Thị Hà

09/10/1988

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

17

Nguyễn Thị Hằng

21/08/1976

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

18

Nguyễn Thị Hằng

10/07/1988

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

19

Vũ Thế Hoàng

05/10/1985

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

20

Nguyễn Thái Hồng

04/07/1981

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Ttrưởng CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

21

Lường Văn Khánh

02/09/1983

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

22

Lò Thị Khuyên

01/07/1991

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Hợp đồng lao động trên 1 năm

Cao đẳng sư phạm

23

Lò Văn Kiêm

30/11/1982

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học

24

Quàng Văn Kiên

26/05/1986

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

25

Nguyễn Trung Kiên

19/06/1982

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

26

Đặng Thị Minh Lan

12/07/1984

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Tổ phó CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

27

Vũ Thị Kim Mai

17/04/1979

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

28

Ngọc Thanh Mạnh

12/11/1977

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

29

Quàng Văn Nam

31/05/1993

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Hợp đồng lao động dưới 1 năm

Đại học sư phạm

30

Nguyễn Thị Nhự

20/10/1985

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

31

Nguyễn Xuân Quỳnh

25/03/1984

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Ttrưởng CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

32

Lừ Văn Sơn

23/04/1990

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

33

Quàng Văn Thành

26/02/1979

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

34

An Ngọc Thành

21/02/1980

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

35

Hoàng Văn Thiệu

02/03/1991

Nam

Đang làm việc

Tày

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

36

Tòng Văn Thiệu

16/11/1981

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

37

Lường Văn Thoại

25/09/1981

Nam

Đang làm việc

Thái

Nhân viên

NV y tế

Hợp đồng lao động trên 1 năm

Trung cấp

38

Nguyễn Hương Thơm

04/12/1989

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

39

Ngô Thị Thu

21/11/1992

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

40

Bạc Thị Thu

10/05/1990

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

41

Lò Văn Thương

17/05/1992

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

42

Trần Xuân Thương

15/11/1988

Nam

Đang làm việc

Kinh

Nhân viên

NV kế toán

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng

43

Cà Thị Thủy

03/03/1991

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viênCao đẳng sư phạm

44

Lò Xuân Toại

12/11/1983

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Cao đẳng sư phạm

45

Lò Văn Toan

12/07/1985

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

46

Phạm Cảnh Toàn

21/11/1974

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

47

Lò Văn Trường

20/11/1985

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

48

Lò Văn Tún

15/04/1981

Nam

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

49

Lường Thị Tươi

24/09/1988

Nữ

Đang làm việc

Thái

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

50

Nguyễn Văn Viên

05/02/1976

Nam

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên

Ttrưởng CM

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Đại học sư phạm

51

Hoàng Văn Châu

06/09/1974

Nam

Đang làm việc

Kinh

Nhân viên

NV bảo vệ

Hợp đồng theo nghị định 68


52

Quàng Thị Chính

27/02/1989

Nữ

Đang làm việc

Thái

Nhân viên

NV văn thư

Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Trung cấp

53

Cà Thị Kim

08/09/1988

Nữ

Đang làm việc

Thái

Nhân viên

NV thư viện

Hợp đồng theo nghị định 68

Trung cấp

54

Trần Thị Quế

27/03/1988

Nữ

Đang làm việc

Kinh

Giáo viên


Viên chức HĐLV không xác định thời hạn

Thạc sĩ

New layer...