Home Lưu trữ

KẾ HOẠCH ĐỘI 2019 - 2020

Viết bởi Trường Phổ thông dan tộc bán trú - trung học cơ sở mường mùn   
Thứ năm, 26 Tháng 9 2019 10:09

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN TUẦN GIÁO

LIÊN ĐỘI : TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MÙN .

  

Họ và tên: Ngọc Thanh Mạnh

Liên Đội: Trường PTDTBT THCS Mường Mùn

Đơn vị: Trường  PTDTBT THCS Mường Mùn

Huyện: Tuần Giáo – Tỉnh Điện Biên

Đăng ký danh hiệu thi đua: Liên Đội Vững Mạnh Cấp Tỉnh

Năm học: 2019 – 2020

TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

I. TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU.

1. DANH HIỆU “CHÁU NGOAN BÁC HỒ”.

1.1. Danh hiệu: “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp liên đội

( gồm 5 tiêu chuẩn).

a. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ bố mẹ; xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

b. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại văn hoá từ trung bình khá trở lên.

c. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường, lớp; tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

d. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.

e. Thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận từ 3 “chuyên hiệu” trở lên.

1.2. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp huyện, thị, xếp loại đạo đức tốt, văn hoá giỏi hoặc đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện, thị trở lên, được công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên theo hạng tuổ

1.3. Danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp  huyện.

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp liên đội, xếp loại đạo đức tốt, xếp loại văn hoá từ khá trở lên, thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên đạt từ 5 “chuyên hiệu” trở lên.

2.  DANH HIỆU “SAO CHÁU NGOAN BÁC HỒ” (GỒM 3 TIÊU CHUẨN)

- Toàn Sao có tinh thần đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng học tập, vui chơi và rèn luyện đạo đức.

- Sinh hoạt Sao theo đúng quy định với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên.

- Có quá nửa số bạn trong Sao đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

3. DANH HIỆU “CHI ĐỘI MẠNH” (GỒM 5 TIÊU CHUẨN).

- Có chương trình kế hoạch công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao chương trình kế hoạch đề ra.

- Ban chỉ huy chi đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ hoạt động Đội.

- Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập; có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hoá từ khá, giỏi trở lên. Không có đội viên xếp loại văn hoá yếu, kém.

- Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện; có số đội viên xếp loại đạo đức từ 80% khá, tốt trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

- Duy trì nề nếp sinh hoạt chi đội, có quỹ chi đội, lập quỹ “Vì bạn nghèo”, có ít nhất một tờ báo Thiếu niên tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cư, tích cực tham gia các phong trào của liên đội và nhà trường. Làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên Đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

4. DANH HIỆU “LIÊN ĐỘI MẠNH”

*. Danh hiệu “Liên đội Mạnh” cấp huyện (Gồm 5 tiêu chuẩn)

- Xây dựng và thực hiện với chất  lượng cao chương trình kế hoạch công tác Đội theo năm học (được Ban giám hiệu, Ban Thường vụ Đoàn và Hội đồng Đội xã, Thị trấn phê duyệt).

- Tổ chức tốt việc bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban chỉ huy liên, chi đội, phụ trách Sao nhi đồng.

- Có phòng truyền thống, có đầy đủ những trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội như: trống, còi, cờ, báo Đội và các loại ấn phẩm khác; có đầy đủ hồ sơ, sổ sách của Đội theo quy định, xây dựng được quỹ của Đội, quỹ “Vì bạn nghèo”.

- Duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt chi đội, sinh hoạt Ban chỉ huy liên đội, làm tốt công tác phát triển đội viên mới, giới thiệu ít nhất 60% đội viên lớn ưu tú để Đoàn bồi dưỡng, kết nạp.

- Với liên đội trường tiểu học, yêu cầu tổ chức được sinh hoạt Sao ở hầu hết các lớp, trong đó ít nhất 30% Sao trong tổng số Sao đạt danh hiệu “Sao cháu ngoan Bác Hồ”.

- Có phong trào đội mạnh, thu hút đông đảo đội viên tham gia. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và ít nhất 50% chi đội đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”.

*. Danh hiệu: “Liên đội Mạnh” cấp tỉnh.

Là những liên đội xuất sắc trong số liên đội mạnh cấp huyện, có từ 70% chi đội trở lên đạt danh hiệu “Chi đội mạnh”.

II. QUY TRÌNH XÉT CHỌN, CÔNG NHẬN.

1.  DANH HIỆU “CHÁU NGOAN BÁC HỒ”.

Khi kết thúc học kỳ I và năm học, việc bình xét danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” được tiến hành từ chi đội.

- Đối với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp liên đội: Từng đội viên đối chiếu tiêu chuẩn, tự nhận danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Các chi đội (có sự hướng dẫn của giáo viên – phụ trách chi đội) họp bình xét, lập danh sách gửi lên Ban chỉ huy liên đội đề nghị ban phụ trách nhà trường và Hội đồng Đội hoặc Ban thường vụ Đoàn xã, Thị trấn công nhận.

- Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp huyện: Đối chiếu với tiêu chuẩn, Ban chỉ huy liên đội lập danh sách (có ý kiến xác nhận của Ban giám hiệu, Hội đồng Đội hoặc Ban Thường vụ Đoàn xã, Thị trấn gửi về Huyện Đoàn. Sau khi thống nhất ý kiến với Phòng giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện ra quyết định công nhận.

- Danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh: Quy trình xét chọn tương tự: Hội đồng Đội huyện, thị xã đề nghị. Sau khi thống nhất ý kiến với Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội đồng Đội tỉnh ra quyết định công nhận.

2.  DANH HIỆU “LIÊN ĐỘI MẠNH”.

2.1. Danh hiệu Liên đội Mạnh cấp tỉnh:

Quy trình xét chọn tương tự: Hội đồng Đội huyện làm thủ tục xét chọn, đề nghị. Sau khi thống nhất ý kiến với Sở Giáo dục - Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ra quyết định công nhận.

Hàng năm, sau khi xét duyệt công nhận Liên đội mạnh, chi đội mạnh cấp huyện, Huyện Đoàn xét chọn đề nghị Hội Đồng Đội tỉnh công nhận, khen thưởng theo quy chế khen thưởng của Hội đồng tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

2.2. Liên đội Mạnh cấp huyện:

Căn cứ vào tiêu chuẩn, Ban chỉ huy liên đội tự nhận xét, viết báo cáo thành tích (có ý kiến xác nhận của Hội đồng Đội xã, thị trấn và Ban giám hiệu nhà trường) đề nghị với Hội đồng Đội huyện. Sau khi thống nhất ý kiến với Phòng giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện ra quyết định công nhận.

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

LĐ TRƯỜNG PTDTBT THCS

MƯỜNG MÙN

 


Số 05/KH-LĐ THCSMM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Mường Mùn, ngày 18  tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH ĐỘI NĂM HỌC 2019 – 2020


- Căn cứ vào công văn số 252- CTr/HĐĐ huyện Tuần Giáo ngày 16/9/2019 về chương trình về Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 -2020

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học số: 01 KH - THCS của hiệu trưởng PTDTBT THCS Mường Mùn, ngày 18/9/2019 kế hoạch năm học 2019 - 2020

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường PTDTBT THCS Mường Mùn. Liên đội trường PTDTBT THCS Mường Mùn xây dựng kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019–2020, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Liên Đội Trường PTDTBT THCS Mường Mùn bước vào năm học 2019 - 2020 có tổng số đội viên:

- Tổng số chi đội: 20

- Tổng số đội viên: 722.                                 Trong đó:  - Nam: 403

- Nữ:  319

- Dân tộc: 718

1. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022.

2. Tập trung cụ thể hóa, tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử đất nước, truyền thống Đoàn - Đội; tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường, nhất là tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp hành pháp luật. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020; thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

3. Đổi mới thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với chương trình giáo dục mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu; tập trung định hướng cho học sinh học tập, thực hành, rèn luyện tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, yêu thương, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

4. Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước cho thiếu nhi, giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến nguyện vọng của trẻ em. Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại, bạo lực trẻ em.

5. Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Tích cực phối hợp khai thác nguồn lực, củng cố và nâng cao chất lượng Nhà thiếu nhi tỉnh.

A. Thuận lợi

- Ngay từ đầu năm học liên đội được sự quan tâm giúp đỡ của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, Hội cha mẹ học sinh cùng các ban ngành đoàn thể trong toàn trường, đa số  đội viên  ngoan có ý thức trong học tập.

- Lực lượng đội viên tích cực tham gia các hoạt động vui chơi, hoạt động phong trào và hoạt động đội.

- GV-TPT đội và các anh chị phụ trách nhiệt tình tham gia các phong trào của liên đội.

- Các em đội viên hầu hết đều chăm ngoan, có ý thức trong việc chấp hành các nội quy của nhà trường cũng như các nội quy của liên đội, tích cực tham gia và yêu thích các hoạt động Đội.

B. Khó khăn

- Địa bàn tuyển sinh rộng thuộc 02 xã gồm: xã Mường Mùn có 18 bản, có 4 bản vùng cao xen kẽ. Tổng số nhân khẩu là 5759; số hộ 1172 có 555 hộ nghèo. Xã Pú Xi có 09 bản vùng cao. Tổng số nhân khẩu là 3005; số 510 hộ có 295 hộ nghèo.

- Đa số các em là học sinh dân tộc, chưa nói thông, hiểu hết được tiếng phổ thông nên khó khăn trong việc giao tiếp giữa GV - TPT đội, anh chị phụ trách và các em, trong các hoạt động Đội còn rụt rè, e ngại .

- Gia đình các em hầu hết là làm nông nghiệp có hoàn cảnh rất khó khăn nên việc xây quỹ đội và phong trào kế hoạch nhỏ. Mặt khác nhận thức của người dân chưa cao, nhiều hộ gia đình trong diện đói nghèo vì thế chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con dẫn đến tình trạng học sinh đi học không đều, bỏ học, bỏ tiết.

- Đa số học sinh có ý thức hoạt động nhưng một số đội viên còn nhút nhát, một số mải chơi không chú ý, nhiều em ý thức còn yếu .... Nhiều học sinh còn hiếu động, ham mê điện tử, các trò chơi trên mạng.

II. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC:

1. Nội dung năm học

Năm học 2019 - 2020 diễn ra trong thời gian cuối nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; toàn Đoàn tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tiếp đó là triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Trên cơ sở chương trình phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020; thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Là năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2019 - 2022.. Là năm Liên đội trường PTDTBT THCS Mường Mùn quyết tâm giữ vững danh hiệu Liên Đội  đạt vững mạnh cấp tỉnh.

Đổi mới thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Là năm Triển khai đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022;

Là năm thiếu niên, nhi đồng Trường PTDTBT THCS Mường Mùn thực hiện chủ đề năm học “Thiếu nhi Tuần Giáo. Đoàn kết, chăm ngoan", tiếp tục duy trì,thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm trường PTDTBT THCS Mường Mùn quyết tâm giữ vững danh hiệu Liên Đội đạt vững mạnh cấp tỉnh.

2. Chủ đề năm học

 


III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Mục tiêu

Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn Liên Đội trên các mặt học tập văn hoá, rèn luyện sức khoẻ  tu dưỡng đạo đức, góp phần giáo dục Đội Viên trở thành con ngoan trò giỏi, bạn tốt, công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ sớm trở thành người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Xác lập giải pháp trong giai đoạn 2017 - 2022.

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai Luật trẻ em, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trẻ em trong thiếu nhi. Tiếp tục triển khai các mô hình, cách làm trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; giúp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại trẻ em; có giải pháp hiệu quả phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em

Nâng cao chất lượng đội viên. Đổi mới phương thức triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp. Tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Phát động phong trào tiếp bước cha anh xứng danh là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tăng cường công tác tham mưu cho các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động :

Nâng cao chất lượng hoạt động của thiếu niên trong trường học và trên địa bàn dân cư, mở rộng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT. Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ với các ban ngành, đoàn thể bằng chương trình, dự án tạo nguồn lực để hoạt động phong trào có hiệu quả.

2. Nhiệm vụ

2.1. Triển khai hiệu quả các giải pháp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Thúc đẩy việc lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền và xâm hại trẻ em.

2.2. Tổ chức cho thiếu nhi thực hiện tốt phong trào" Thiếu nhi Tuần Giáo Đoàn kết, chăm ngoan", trong đó tập trung các giải pháp tạo môi trường để thiếu nhi thi đua trong học tập và rèn luyện.

2.3. Triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2019 – 2022.

2.4. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và phụ trách Đội.

2.5. Tập trung xây dựng, củng cố, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường, nhất là các Chi đội thuộc xã Pú Xi . Phát huy vai trò của Đội viên trong hoạt động phong trào Đội.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Đội; Tạo sân chơi vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trong trường. Huy động nguồn lực kế hoạch nhỏ tiếp sức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong trường.

- Phát động phong trào thi đua học tập chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như: 5/9; 20/10; 20/11; 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 30/4; 15/5; 19/5.

3. Công tác thi đua.

Đợt 1 từ đầu năm - 20/11: Thi đua lập thành tích chào mừng 37 năm ngày nhà giáo  Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019).

Đợt 2 từ 20/11 - 22/12: Thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2 2020).

Đợt 3 từ 22/12 - 26/3: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020).

Đợt 4 từ 26/3 - Kết thúc năm học: Thi đua lập thành tích Chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 - 30/4/2020), và 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2020).

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

A. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều bác Hồ dạy”

1- Chương trình 1: "Yêu tổ quốc, yêu đồng bào"

* Mục đích:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”“Nghìn việc tốt” và các phong trào nhánh trong từng nội dung, đối tượng để cụ thể hoá phong trào xuyên suốt của Đội là Thiếu nhi Tuần Giáo. Đoàn kết, chăm ngoan. Tập trung đổi mới phương thức triển khai các phong trào nhánh, đảm bảo tính giáo dục, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

* Nội dung và giải pháp:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với Hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, của Đội trong năm.

- Tổ chức cho đội viên, học sinh tìm hiểu tác phẩm Lịch sử nước ta, 5 điều Bác Hồ dạy và các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến thiếu nhi. Nghiên cứu triển khai các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn học sinh, thiếu nhi như: Phim ngắn, clip….

- Thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới, về tình thầy trò, tình bạn gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt việc tốt, sinh hoạt chuyên đề mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương người tốt, một cuốn sách hay; sinh hoạt chuyên đề hàng tháng theo chủ đề các đức tính tốt, một cuốn sách hay; sinh hoạt hàng thánh theo chủ đề các đức tình tốt; thực hiện phong trào nói lời hay, làm việc tốt…

- Tổ chức sinh hoạt Liên đội chuyên đề “Em là mầm non của Đảng” nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức ngày hội “Thiếu nhi làm theo lời Bác” năm 2020; Ngày hội "thiếu nhi vui khỏe" trong các liên đội tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 130 năm ngày sinh nhật Bác. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp, tiến tới Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh năm 2020.

- Thực hiện công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, nghèo neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sỹ làm việc tại biên giới, hải đảo.

- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tham gia các trò chơi dân gian, khuyến khích các em tìm hiểu và học các câu hò, điệu hát dân ca, trò chơi dân gian của địa phương, giúp các em tham gia tìm hiểu và giữ gìn, phát huy các loại hình truyền thống của dân tộc.

* Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục.

Xếp loại hạnh kiểm:

Lớp

T/S H/S

Tốt

%

Khá

%

TB

%

Yếu

%

6

197

148

75,1

49

24,9

 

 

 

7

212

148

69,8

64

30,2

 

 

 

8

184

151

82,0

33

18,0

 

 

 

9

129

102

82,9

21

16,2

6

0,9

 

 

Tổng

722

549

76,0

167

23,1

6

0,9

- 100% Đội viên viết Nhật ký làm theo lời Bác.

- Liên đội thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ.

- Liên đội thực hiện tốt phong trào Trần Quốc Toản.

- Liên Đội triển khai có hiệu quả phong trào Nghìn việc tốt và tổng hợp kết quả cụ thể theo từng học kỳ và cuối năm học.

- Liên Đội có chương trình phát thanh măng non thực hiện đạt hiệu quả, có đội tuyên truyền măng non hoạt động thường xuyên.

- Liên đội thực hiện 01 công trình măng non trị giá ít nhất 2.500.000đ. Có báo cáo kết quả cụ thể theo từng học kì và cuối năm học.

2- Chương trình 2: "Học tập tốt, lao động tốt"

* Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế. Phát động phong trào thi đua học tập; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ của thiếu nhi.

* Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong học tập cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử. Phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tự tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn cho các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo; định hướng cho thiếu nhi cách tiếp cận sử dụng đúng cách, hiệu quả internet, mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị kiến thức ngoại ngữ, kiến thức xã hội.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt, phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động nhóm học tốt, đôi bạn cùng tiến hướng đến xây dựng năng lực tự chủ, tự học trong đội viên, học sinh; khuyến khích đội viên tích cực, chủ động học tập ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

- Tạo môi trường để phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội; tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, “Tin học trẻ”; hướng dẫn cho các em sử dụng, khai thác Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, trang bị tủ sách măng non cho các liên đội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tổ chức các hoạt động ngày hội thiếu nhi vui đọc sách, tuần đọc sách cho trẻ em; xây dựng thư viện di động, chuyên mục giới thiệu sách hay, phù hợp độ tuổi thiếu nhi…Tiếp tục thực hiện phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” gắn với xây dựng thói quen đọc sách cho đội viên, học sinh.

- Giáo dục cho đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm thông qua phong trào Nghìn việc tốt, Kế hoạch nhỏ và thực hiện công trình măng non gắn với phần việc cụ thể của từng đội viên.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các hoạt động trai nghiệm, sáng tạo nghiên cứu khoa học; thực hiện chương trình nhận, hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm nghề nghiệp  và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội nhóm tại các Liên đội Trung học cơ sở.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, Nhà thiếu nhi và ở địa bàn dân cư.

- Đa dạng hóa các hình thức động viên, khen thưởng các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu.

* Chỉ tiêu cụ thể :

Phấn đấu: HS giỏi cấp huyện 4 giải, có học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Thi giải toán trên máy tính cầm tay 03 học sinh tham gia thi cấp huyện phấn đấu đạt 01 giải.

Tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp đối với khối theo chủ đề của từng thời điểm.

- Lên lớp thẳng đạt 98% trở lên.

- Tốt nghiệp THCS đạt:  100%.

Xếp loại học lực:

Lớp

T/S H/S

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Không XL

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

197

16

8,1

68

34,5

113

57,4

0

0

7

212

18

8,4

75

35,3

119

56,3

0

0

8

184

9

4,8

74

40,2

101

55,0

0

0

9

129

14

10,8

43

33,3

72

55,9

0

0

Tổng

722

57

7,8

260

36,0

405

56,2

0

0

- Lên lớp và hoàn thành chương trình  THCS đạt: 100%

- 100 % chi đội tổ chức tốt có hiệu quả giờ truy bài đầu buổi

- Phấn đấu xếp loại học lực: tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém so với năm học trước.

- Liên Đội tổ chức 1 chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam.

- Liên đội triển khai sâu rộng cuộc vận động Giúp bạn tới trường- cùng hướng tới tương lai.

- Liên đội tổ chức các chương trình đố vui để học theo từng khối lớp vào các tháng 10; tháng 11, tháng 03

3. Chương trình 3: " Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt"

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, trãi nghiệm thực tế giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

* Nội dung và giải pháp:

- Thông qua sinh hoạt Đội, các hoạt động tập thể tại nhà trường, lớp xây dựng, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cho thiếu nhi trong mối quan hệ giữa bạn bè, anh, chị, em trong gia đình, trong tập thể và cộng đồng. Giáo dục thiếu nhi biết quan tâm yêu thương, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng bạn cố gắng khắc phục khó khăn, cùng nhau tiến bộ, tham gia hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”…

- Duy trì, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở thị trấn với các liên đội vùng cao, vùng sâu.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt Liên đội.

- Tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp, kỷ cương học đường, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đặc biệt khu cổng trường vào giờ tan học. Nhân rộng mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, Phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu nhi chậm tiến trở nên tiến bộ.

- Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường, các nhà thiếu nhi và ở địa bàn dân cư, tạo môi trường lành mạng., an toàn để thiếu nhi sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, nâng cao sức khỏe, phát triển năng khiếu.

- Rà soát hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp tổ chức các hoạt động, trò chơi phù hợp với tâm lý lứa tuổi thiếu nhi, phù hợp với bản sắc văn hóa, dâm tộc Việt nam.

- Tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại và phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho đội viên, học sinh. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức, tham gia các mô hình câu lạc bộ, các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi và trại hè thiếu nhi các cấp, nhất là mô hình hiệu quả như: “Học kỳ quân đội”, “Học làm chiến sỹ công an”…

- Thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2019 – 2022.

* Chỉ tiêu cụ thể :

- Liên Đội triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Đọc và làm theo báo Đội.

- Liên Đội tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trại kỹ năng, hoạt động rèn luyện thân thể, hát dân ca và trò chơi dân gian cho thiếu nhi.

- Liên Đội tổ chức đồng loạt “Ngày hội thiếu nhi rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại năm 2019

- Liên Đội triển khai tốt phong trào Trường em an toàn, xanh, sạch, đẹp.

- Liên đội xây dựng quĩ đội 20.000 đồng/năm/1 đội viên, có quỹ đền ơn đáp nghĩa;

- Liên đội triển khai phong trào " Kế hoạch nhỏ” "Quỹ thiếu nhi nghèo vượt khó" bằng cách thu nhặt phế liệu 2 đợt/ năm.

4. Chương trình 4: " Giữ gìn vệ sinh thật tốt"

* Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội.

* Nội dung và giải pháp:

- Thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc bản thân; giữ gìn trường, lớp xanh – sạch – đẹp, giữ gìn vệ sinh chung tại gia đình, trường học và nơi công cộng.

- Hướng dẫn và tổ chức cho thiếu nhi các hoạt động dọn dẹp vệ sinh,  trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ trong trường học và ở cộng đồng. Trang trí phòng học, phân loại rác theo quy định. Tích cực thực hành và góp phần tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm hữu cơ, thân thiện với môi trường. Hình thành thói quen Đội viên, học sinh không xả rác; sau mỗi chương trình, chỗ mình không rác trong đội viên, học sinh.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong đội viên, học sinh; tổ chức các hoạt động em yêu môi trường xanh, em yêu thiên nhiên, vì một Việt Nam xanh…gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích về tệ nạn xã hội; triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi…thông qua việt phát huy vai trò, hoạt động của các câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ”, “Đội tuyên truyền măng non”, Đội sao đỏ”…

* Một số chỉ tiêu cụ thể :

- Liên đội tổ chức Đại hội  Chi đội, Liên đội đúng thời gian qui định.

- 100 % Đội viên tham gia sinh hoạt Đội

- 100 % đội viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên và 95% đội viên đăng ký và thực hiện hoàn thành 03 chuyên hiệu.

- 70 % đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

- 100% đội viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên và 95% đội viên đăng ký và thực hiện hoàn thành 03 chuyên hiệu.

5 . Chương trình 5: "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"

* Mục đích: Đội ngũ phụ trách chi đội thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng Chi đội có nền nếp hoạt động, biết tự quản, tích cực tham gia các hoạt động do Liên đội tổ chức.

* Nội dung và giải pháp:

- Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép, trung thực trong học tập, thi cử, trong giao tiếp ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” “Nói lời hay, là việc tốt” để cổ vũ cái tốt, giúp đội viên, học sinh cổ vũ cái tốt và tránh xa cái xấu, giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi như chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; lễ phép với người lớn; hòa nhã thân ái với bạn bè; dũng cảm trong nhìn nhận  những khuyết điểm thiếu xót của mình và trong đấu tranh với những cái xấu…

- Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu. Tổ chức tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của thiếu nhi thông qua gia lưu với các điển hình tiên tiến, các tấm gương sáng, các văn nghệ sỹ có uy tín được trẻ em yêu thích nhằm góp phần tạo môi trường văn hóa, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp hướng đến xây dựng năn lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong đội viên, học sinh.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng đồ chơi an toàn, tránh sa các trò chơi độc hại, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, văn minh.

* Một số chỉ tiêu cụ thể :

- BCH Liên, chi đội được tấp huấn nghiệp vụ, kỹ năng. Liên đội tố chức hội thi BCH đội giỏi, kỹ năng đội viên và hội thao nghi thức đội

- Đăng ký thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên, đảm bảo tiêu chuẩn người Đội viêncó kế hoạch hoạt động theo qui trình hoạt động liên đội hàng tháng.

- Liên đội trang bị sách nghiệp vụ “Cẩm nang thực hiện Chương trình rèn luyện Đội viên”, báo “Thiếu nhi dân tộc”,...

- Đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc cấp tỉnh năm học 2019 - 2020.

B. Công tác xây dựng Đội

1. Công tác đội viên

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; chú trọng đổi mới ấn tượng hình thức kết nạp Đội, lễ trưởng thành Đội, tạo cho các em ấn tượng, tình cảm với tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào khi được là đội viên, từ đó tạo được không khí thi đua trong học tập và rèn luyện. Khuyến khích các cơ sở Đội tổ chức Lễ kết nạp đội viên tại các khu di tích lịch sử, cách mạng của địa phương.

- Tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” dành cho Liên đội Tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” dành cho chi đội khối lớp 9.

- Triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022, tổ chức các hoạt động, ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chủ động tham mưu lồng ghép, tích hợp việc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường và  đổi mới sáng tạo trong tổ chức tiết sinh hoạt Đội.

- Làm tốt công tác phân loại đội viên lớn, quan tâm giúp đỡ, bàn giao đội viên đã trưởng thành để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển đoàn viên.

2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, duy trì nề nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội.

- Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể như “Chỉ huy Đội giỏi“,“Lãnh đạo trẻ tương lai”, tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

3.. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Hướng dẫn các Chi đội tổ chức Đại hội Đội theo đúng yêu cầu về thời gian, nội dung, hình thức được quy định trong Điều lệ và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của các “Đội Nghi lễ”; hình thành các nhóm nòng cốt để hướng dẫn thực hành Nghi thức Đội cho đội viên nhằm giáo dục thiếu nhi tính kỷ luật, tác phong chuẩn mực của người đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

- Triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt”“Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Thúc đẩy hoạt động tựu quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách Đội trong lớp. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đội viên.

- Chủ động lựa chọn xây dựng và hướng dẫn cơ sở Đội thực hiện sinh hoạt chủ điểm tại các Chi đội gắn với ngày lễ lớn trong năm.

- Phối hợp với BGH nhà trường quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và thành lập phát triển tổ chức Đội trong các Chi đội.

4.. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Tổ chức tốt các hoạt động tiếp nhận thiếu nhi từ nhà trường về sinh hoạt trên địa bàn dân cư trong dịp hè và bàn giao thiếu nhi trở lại trường học sau dịp hè. Tham mưu để chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý trẻ em trong hè. Hội đồng Đội các xã, thị trấn có hình thức tổ chức trại hè cho thiếu nhi.

- Tổ chức tập huấn, hỗ trợ, phát huy vai trò của cán bộ làm công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi như phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em…

- Tiếp tục duy trì và nhân rộng các hình thức sinh hoạt: Câu lạc bộ sở thích, Đội tuyên truyền măng non… nhằm tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, đưa các sân chơi lưu động đến với thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc miền núi, biên giới. Chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp và tổ chức sử dụng hiệu quả các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức sân chơi cho thiếu nhi ở cơ sở.

C. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, nắm bắt thực tiễn và kiến nghị để ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo để thực hiện nghiêm túc việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm. Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Chú trọng tới công tác phát triển Đảng và chăm lo quyền lợi chính trị cho đội ngũ phụ trách Đội.

- Phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách  thiếu nhi, giáo viên chủ nhiệm. Chú trọng tập huấn cho cán bộ GVCN, BCH Liên, chi đội các nội dung giáo dục kỹ năng mềm, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu nhi. Khuyến khích GVCN các Chi đội tham gia các hoạt động của Liên đội. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên chu nhiệm có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”, mô hình “Liên đội phụ trách”.

D. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Liên đội tập trung nguồn lực, thời gian cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện nghiêm Chỉ thị của Hội đồng Đội huyện về triển khai Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; Tham gia thực hiện và tham mưu tổ chức Đoàn thường xuyên kiểm tra việc triển khai chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về “Hỗ trợ, giúp đỡ 1 đến 10 Đội viên triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”“Xây dựng mới tại mỗi Chi đội 1 chương trình sinh hoạt, vui chơi cho Đội viên”.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, Hè, Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán… quan tâm thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật.

- Phối hợp với BGH nhà trường, anh, chị phụ trách tổ chức rà soát, phân loại và nắm rõ số lượng học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học để chủ động xây dựng  kế hoạch tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các em trở lại trường; đồng thời chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn lực để giúp đỡ Đội viên đến trường.

- Tăng cường tuyên truyền về Luật Trẻ em thông qua các công cụ trực quan, các thông điệp truyền thông, các chương trình truyền hình, các trò chơi trực tuyến; sinh hoạt Đội... Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho đội ngũ anh, chị phụ trách ở Chi đội về các văn bản pháp quy, các chủ trương mới liên quan đến trẻ em; thông tin, kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Tham mưu cho Ban Chấp hành Chi Đoàn cùng cấp: Hoàn thành việc phân công bộ phận thường trực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Thành lập Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp liên đội bao gồm các chuyên gia về trẻ em, luật pháp, sức khoẻ, tâm lý…để có biện pháp hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ, bảo vệ kịp thời các em và gia đình các em là nạn nhân của các vụ việc xâm hại, tai nạn, thương tích. Nâng cao trách nhiệm của anh, chị phụ trách các chi đội và BGH liên đội trong nắm bắt tình hình trẻ em, kịp thời thông tin đến bộ phận thường trực nắm bắt tình hình trẻ em, Hội đồng Đội cấp trên khi có vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Tham mưu để đại biểu BGH, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương gặp mặt, đối thoại với thiếu nhi. Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội cấp trên; đồng thời chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em.

- Tích cực phối hợp với các ngành liên quan khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; phối hợp tham mưu cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ giáo viên làm phụ trách chi đội.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN

1. Hoạt động tập trung cấp toàn quốc và khu vực

- Xây dựng Hướng dẫn tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp tiến tới Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn huyện lần thứ VI năm 2020 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện năm 2020.

- Chỉ đạo các Chi đội tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi ở liên đội.

2. Hoạt động triển khai tại cơ sở

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020.

- Chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe“ trong các Liên đội Tiểu học và Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn“ trong các Liên đội Trung học cơ sở nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động trong dịp hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trung thu 2020.

-  Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định.

+ Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2019 - 2020 gửi trước ngày 10/12/2019.

+ Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020 gửi trước ngày 29/5/2020.

+ Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2019 - 2020 gửi trước ngày 01/6/2020.

VI- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP LIÊN ĐỘI:

1 - Những giải pháp để thực hiện chỉ tiêu học tập và rèn luyện:

- Đẩy mạnh “Chương trình rèn luyện đội viên”, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, thu hút Đội viên vào các hoạt động

- Lập sổ theo dõi cụ thể đến từng Đội viên, phân loại đối tượng để có biện pháp giáo dục, gíúp đỡ những Đội viên yếu kém về học lực và hạnh kiểm. Cùng với nhà trường phối hợp với các tổ chức có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục Đv

- BCH Liên đội đến tận nhà gặp gỡ động viên thuyết phục và giúp đỡ các bạn nghỉ học, bỏ học tiếp tục đến trường.

- Tăng cường hoạt động của Đội tuyên truyền măng non. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu qủa chương trình phát thanh hàng tháng theo chủ đề chủ điểm.

- Chỉ đạo theo dõi việc thành lập và thực hiện các tổ nhóm học tập. 100% các chi đội cần có "Đội giúp đỡ bạn yếu kém" nhằm giúp các bạn Đội viên yếu kém lấp được phần kiến thức đã hỏng, tiến kịp cùng các bạn. Phát động phong trào bạn khá giỏi giúp đỡ kèm cặp bạn yếu kém.

- Xử lý nghiêm các trường hợp trốn giờ, bỏ học vô lý do.

- Chỉ đạo các Chi đội lập sổ trực báo cáo’ hàng tuần với tổng phụ trách để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời.

2 - Các giải pháp để thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên:

- Mở các lớp tập huấn hàng tuần/ tháng cho cán bộ Đội từ cấp Chi đội trở lên. Các cán bộ đội chịu trách nhiệm tập huấn lại cho Đội viên thuộc Chi đội mình.

-  Chỉ đạo các Chi đội đưa các nội dung của “Chương trình rèn luyện Đội viên” lồng ghép vào các buổi sinh hoạt 15 phút đầu giờ, anh chị phụ trách và Ban chỉ huy các Chi đội tự kiểm tra vào cuối học kỳ 1, báo cáo kết quả cho Liên đội, sau đó liên đội thành lập tổ kiểm tra cấp giấy chứng nhận.

- Đặt mua sổ tay “ Rèn luyện Đội viên” cho toàn Liên đội.

3 - Những giải pháp xây dựng cơ sở vật chất:

- Nhắc nhở, đôn đốc việc thu tiền quỹ đội, Kế hoạch nhỏ, KH Trần Quốc Toản.

- Lập kế hoạch thu chi rõ ràng, xây dựng kế hoạch cho công tác đầu tư lâu dài về cơ sở vật chất của Đội giao cho BCH Liên đội Thu – Chi có sự phụ trách của GV - TPT.

4 - Các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khác:

- Chỉ đạo các Chi đội lập danh sách Đội viên cam kết không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.

- Phát huy tinh thần trách nhiệm của các anh chị phụ trách, BCH Liên đội, Chi đội. Tăng cường hoạt động của Đội cờ đỏ để giữ nghiêm nội quy quy định của Nhà trường và Liên đội.

- Phát động tuần lễ "Vòng tay bè bạn" bằng việc quyên góp sách vỡ, đồ dùng học tập ủng hộ các bạn nghèo trong Liên đội.

Với ý nghĩa của năm học 2019 - 2020. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, lãnh đạo nhà trường. Sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, với truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm trong công tác, tin tưởng vào năng lực của đội ngũ cán bộ Đội và sự cố gắng ra sức rèn luyện của các Đội viên trong toàn Liên đội. Nhất định Liên đội trường PTDTBT - THCS Mường Mùn sẽ về đích thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M BCH LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Ngọc Thanh Mạnh

 

V. KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng

Chủ điểm

Nội dung hoạt động

Ghi chú

8

Truyền thống nhà trường

- Triển khai, học nội quy nhà trường (thông báo trên chào cờ, triển khai qua BCSL-> kiểm tra việc triển khai của các lớp).

- Bầu BCS lớp ở các chi đội (thực hiện tuần 3)

- Kiểm tra sĩ số học sinh các lớp (giao HS Anh, Hồng lấy sĩ số hàng ngày)

- Kiểm tra vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân: đầu tóc, cúc áo….( Đội cờ đỏ)

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh (BCSL + Đội tự quản của trường)

- Giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp chào hỏi, ứng xử cho học sinh (lồng ghép vào chào cờ, HĐNGLL, HĐ đầu giờ, giữa giờ)

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ

 

9

An toàn giao thông

- Đại hội Liên Đội ( Thực hiện tuần 3)

- Ngoại khóa Pháp luật (quyền, nghĩa vụ trẻ em, nạn trộm cắp, ma túy, mại dâm, mua bán người, thuốc lá, rượu bia, bạo lực học đường), Điều lệ trường, Nội quy nhà trường, Luật an toàn giao thông (Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn nghệ, nội dung câu hỏi, tài liệu...). Thực hiện tuần 4 tháng 9

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Kiểm tra vệ sinh cá nhân: Đầu , tóc, cúc áo...Thực hiện HĐ đầu giờ, giữa giờ tuần 1)

- Tổ chức “ Đêm hội trăng rằm” nhân dịp tết trung thu.

- Vệ sinh sân trường, chăm sóc cây xanh nhà trường ( giao khối 9,7)

- Múa hát tập thể, giữa giờ

- Kiểm tra sĩ số

- Tổ chức chuyên đề "Xâm hại trẻ em"

- Kiểm tra truy bài đầu giờ

- Tổ chức Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực quản lí sự thay đổi của trẻ để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển từ Tiểu học lên THCS.

 

10

Chăm ngoan học giỏi

- Duy trì các hoạt động liên đội

- Thi đua học tốt dành nhiều điểm tốt tặng bà, tặng mẹ ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

- Tổ chức Chuyên đề 2: Phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức Chuyên đề 3: Ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng học sinh tự ý bỏ học, tham gia lao động tự do trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức Chuyên đề 4: Nhà trường thân thiện.

- Tổ chức Chuyên đề 5: Xây dựng câu lạc bộ sáng tạo xã hội trong trường học.

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.

- Kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ

- Múa hát tập thể, TD đầu giờ, giữa giờ

 

11

Tôn sư trọng đạo

- Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Đầu , tóc, cúc áo...( đội tự quản thường xuyên kiểm tra)

- Vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa.

- Múa hát tập thể, TD đầu giờ, giữa giờ
- Kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra truy bài đầu giờ

- Tổ chức tập luyện hội khỏe thể thao.

 

12

Uống nước nhớ nguồn

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 22/12 .

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Đầu , tóc, cúc áo…...( đội tự quản thường xuyên kiểm tra)

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.

- Múa hát tập thể

- Tổ chức thăm các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với các mạng.

- Chăm sóc, Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương.

 

1; 2

Mừng Đảng, Mừng xuân.


- Ngoại khóa chủ đề: Tảo hôn; giáo dục sức khỏe vị thành niên; giảm bớt căng thẳng, tự tử; phòng chống tai nạn điện, tai nạn cháy; phòng cháy chữa cháy. (Thực hiện tuần 1 tháng 2)

- Ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.
- Quyên góp ủng hộ bạn nghèo ăn tết Nguyên Đán

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Đầu , tóc, cúc áo…

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.
- Kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra truy bài đầu giờ

- Múa hát tập thể giữa giờ.

 

3

Tiến bước lên Đoàn

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 và 26/3: Tổ chức các trò chơi dân gian…

- HĐNK phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội (thông báo đến BCSL, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn nghệ, nội dung câu hỏi, tài liệu...)

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Đầu , tóc, cúc áo…

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.
- Kiểm tra sĩ số hs các lớp.

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Múa hát tập thể, TD

 

4

Hòa bình và hữu nghị.

- Ngoại khóa tai nạn thương tích (rắn cắn, đi rừng, bỏng, đuối nước); ứng phó biến đổi khí hậu; phòng chống thiên tai. (Thực hiện tuần 1 tháng 4)

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: Đầu , tóc, cúc áo…

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.
- Kiểm tra sĩ số

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Múa hát tập thể, TD

- Tổ chức các trò chơi dân gian.

 

5

Bác Hồ kính yêu

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đội 15/5 và 19/5 ngày sinh Bác Hồ.

- Vệ sinh sân trường lớp học, chăm sóc bồn hoa.

- Kiểm tra sĩ số hs các lớp

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân: Đầu , tóc, cúc áo…

 

6;7

Hè vui khỏe và bổ ích

Bàn giao Đội viên cho địa phương.

Tham gia các hoạt động trên địa bàn dân cư.

 

 

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

Ngọc Thanh Mạnh

 

 

 

 

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 08 NĂM 2019

1. Hoạt động theo chủ điểm:

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

2. Hoạt động trọng tâm

- Triển khai, học nội quy nhà trường (thông báo trên chào cờ, triển khai qua BCSL-> kiểm tra việc triển khai của các lớp).

- Bầu BCS lớp ở các chi đội

- Kiểm tra sĩ số học sinh các lớp (giao HS Anh, Hồng lấy sĩ số hàng ngày)

- Kiểm tra vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân: đầu tóc, cúc áo, trang phục ( Đội cờ đỏ)

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh (BCSL + Đội tự quản của trường)

- Giáo dục kỹ năng sống, giao tiếp chào hỏi, ứng xử cho học sinh (lồng ghép vào chào cờ, HĐNGLL, HĐ đầu giờ, giữa giờ)

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần (Bất đàu vào học từ ngày 20/8)

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Thành lập BCH Liên đội tạm thời

- Xây dựng đội cờ đỏ, Đội tự quản

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đầu cho đầu năm học

- Tổ chức, hình thành hoạt động cho Đội viên khối 6

- Triển khai các hoạt động liên đội đầu năm.

--> Tổ chức thực hiện

Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của các Chi đội, Liên đội.

- Kiểm tra sĩ số học sinh các Chi đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổ chức tiến hành ổn định BCHLiên đội tạm thời, kiện toàn Ban chỉ huy Chi đội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân tập thể các chi đội.

- Xây dựng kế hoạch Tổ chức "Đêm hội Trăng rằm".(17/9 dương lịch)

--> Tổ chức thực hiện

- Theo dõi, phát hiện Đội viên vào BCH Liên đội

- Tham mưu, phối kết hợp cùng BGH nhà trường, các ban Ngành đoàn thể cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện các phong trào.

- Kiểm tra sĩ số học sinh các lớp

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA BGH NHA TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 09 NĂM 2019

1. Hoạt động theo chủ điểm:

AN TOÀN GIAO THÔNG

2. Hoạt động trọng tâm

- Tổ chức khai giảng năm học mới ( Chú ý tập chung vào khối 6).

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi đội về các khu vực vệ sinh tập thể, khu vực sân trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Tổ chức tiến hành đại hội liên đội, kiện toàn Ban chỉ huy Liên đội, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân tập thể các chi đội.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học.

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Kiểm tra vệ sinh cá nhân: Đầu , tóc, cúc áo...Thực hiện HĐ đầu giờ, giữa giờ tuần 1)

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Ổn định tổ chức phân công nhiệm vụ cho BCH Liên đội tạm thời, đội cờ đỏ..

- Tổ chức khai giảng năm học mới ( Chú ý tập chung vào khối 6).

- Phân công nhiệm vụ cho các Chi đội thực hiện theo chủ điểm của tháng

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp cùng BGH nhà trường, các ban Ngành đoàn thể cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện các phong trào.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Đại hội Liên đội năm học 2018 - 2019

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi đội về các khu vực vệ sinh tập thể, khu vực sân trường, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua: “Trường em Xanh – Sạch – Đẹp”, “ thân thiện đến trường”.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách chi đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học.

- Duy trì các phong trào hoạt động từ các tuần trước.

--> Tổ chức thực hiện

Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm

- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Kiểm tra vệ sinh cá nhân: Đầu , tóc, cúc áo...Thực hiện HĐ đầu giờ, giữa giờ

- Chuyên đề 1: Nâng cao năng lực quản lí sự thay đổi của trẻ để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển từ Tiểu học lên THCS.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu, phối kết hợp cùng BGH nhà trường, các ban Ngành đoàn thể cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện các phong trào.

a) Ưu điểm:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... b) Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 10 NĂM 2019

1. Hoạt động theo chủ điểm:

CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

2. Hoạt động trọng tâm

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng kí thi đua Chi đội, Liên đội trong năm học.

- Tổ chức phát động thi đua theo các phong trào: “ Vở sạch chữ đẹp”, “ Học đi đội với hành’, “ Hoa điểm tốt”, “ Đôi bạn cùng tiến”.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Tổ chức thực hiện chuyên đề Liên đội.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Chuyên đề 2: Phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức phát động phong trào theo chủ điểm: “ Nối lời hay - làm việc tốt”, “ Lời hay – ý đẹp”, “ Tôn sư trọng đạo”.

--> Tổ chức thực hiện

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, ghi nhận kết quả.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua, đăng kí thi đua CĐ, LĐ trong năm học.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”.

- Chuyên đề 3: Ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng học sinh tự ý bỏ học, tham gia lao động tự do trong nước và nước ngoài.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội.

- Tham mưu phối kết hợp cùng BGH nhà trường, các ban Ngành đoàn thể cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện các phong trào.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Chuyên đề 4: Nhà trường thân thiện.

- Tổ chức phát động thi đua theo các phong trào: “ Vở sạch chữ đẹp”, “ Học đi đội với hành’, “ Hoa điểm tốt”, “ Đôi bạn cùng tiến”.

- Tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm, Tổ chức các trò chơi dân gian, Sinh hoạt văn nghệ, văn hóa các dân tộc.

--> Tổ chức thực hiện

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Duy trì việc thực hiên các hoạt động, xây dựng các mô hình sinh hoạt học tập: “ Câu lạc bộ học tập”, “ Học nhóm”, “ Bạn giúp bạn”, “ Em yêu khoa học”...

- Chuyên đề 5: Xây dựng câu lạc bộ sáng tạo xã hội trong trường học.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, ghi nhận kết quả.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... b) Tồn tại

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 11 NĂM 2019

1. Hoạt động theo chủ điểm:

TÔI SƯ TRỌNG ĐẠO

2. Hoạt động trọng tâm

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm của tháng như: “ Ngày học tốt, tuần học tốt ,tháng học tốt”, “ Hoa điểm 10”, “ Hoa điểm tốt”.

- Tổ chức phát động các phong trào: “ An toàn giao thông”, phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, thi tìm hiểu về ngày 20/11.

- Tổ chức múa hát sân trường, thi văn nghệ, thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

- Thực hiện phong trào Trần Quốc Toản, Kế hoạch nhỏ.

- Thực hiện tốt phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong Liên đội.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua theo chủ điểm của tháng như: “ Ngày học tốt, tuần học tốt ,tháng học tốt”, “ Hoa điểm 10”, “ Hoa điểm tốt”.

- Tổ chức phát động các phong trào: “ An toàn giao thông”, phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, thi tìm hiểu về ngày 20/11.

--> Tổ chức thực hiện

- Triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể Liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Phát động cuộc thi báo tường, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tổ chức múa, hát, thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Thực hiện phong trào Trần Quốc Toản, Kế hoạch nhỏ.

- Thực hiện tốt phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong Liên đội.

- Tổ chức thi báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng xác định giá trị”.

- Tổ chức các trò chơi dân gian, thi các môn văn nghệ, thể dục thể thao.

- Thực hiện tốt phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong và ngoài nhà trường.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Tồn tại

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 12 NĂM 2019

1. Hoạt động theo chủ điểm:

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

2. Hoạt động trọng tâm

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

- Phát động và thực hiện phong trào vì bạn nghèo.

- Tổ chức thi tìm hiểu các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với các mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức thực hiện các trò chơi, múa hát sân trường.

- Tổ chức thi tìm hiểu ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

- Duy trì và nâng cao phong trào tự quản, phong trào học tập. Nâng cao ý thức về việc tu dưỡng rèn luyện đội viên, ý thức tự quản, rèn luyện kĩ năng sống của người đội viên.

- Duy trì thực hiện tốt các phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong và ngoài nhà trường.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Phát động và thực hiện phong trào vì bạn nghèo.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng tự nhận thức.”

- Tổ chức thi tìm hiểu các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công với các mạng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể trong liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Tổ chức thực hiện các trò chơi, múa hát sân trường.

- Tổ chức thi tìm hiểu ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Duy trì và nâng cao phong trào tự quản, phong trào học tập. Nâng cao ý thức về việc tu dưỡng rèn luyện đội viên, ý thức tự quản, rèn luyện kĩ năng sống của người đội viên.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Duy trì thực hiện tốt các phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong và ngoài nhà trường.

- Thực hiện tốt phong trào vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ trong và ngoài nhà trường.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

..........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………..

b) Tồn tại

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 01 NĂM 2020

1. Hoạt động theo chủ điểm:

MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN

2. Hoạt động trọng tâm

- Phát động phong trào “Mùa xuân là tết trồng cây”, tập trung việc nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân trong các phong trào hoạt động của liên đội.

- Thực hiện tốt phong trào tự quản, xây dựng các chủ điểm sinh hoạt ngoái giờ, dưới cờ.

- Tổ chức tìm hiểu về truyền thống cách mạng của cha ông, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức thường xuyên các phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, sinh hoạt múa hát sân trường.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng quản lý thời gian”

- Phát động phong trào “ Mùa xuân là tết trồng cây”, tập trung việc nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân trong các phong trào hoạt động của liên đội.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể trong liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Phát động phong trào “ Mùa xuân là tết trồng cây”, tập trung việc nâng cao ý thức trách nhiệm bản thân trong các phong trào hoạt động của liên đội.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Tổ chức tìm hiểu về truyền thống cách mạng của cha ông, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức thường xuyên các phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, sinh hoạt múa hát sân trường.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổ chức luyện tập thường xuyên các tiết mục đồng diễn thể hiện trong Hội khỏe vòng trường.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Tồn tại

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 02 NĂM 2020

1. Hoạt động theo chủ điểm:

HỌC TỐT – VUI XUÂN

2. Hoạt động trọng tâm

- Hướng dẫn tổ chức vui xuân, đón tết cổ truyền dân tộc.

- phát động trong trào “Vui mà học – Học mà vui”.

- Tham mưu cùng các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng nhau tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động, tổ chức thường xuyên các buổi ngoại khóa, các trò chơi dân gian.

- Ổn định tổ chức Liện đội sau nghỉ tết Nguyên đán, tiếp tục duy trì các hoạt động,phong trào của nhà trường, Liên đội.

- Thực hiện tốt phong trào học tập: “Học đi đôi với hành”, “Học mà vui – Vui  mà học”.

- Phát động phong trào  “Tấm áo tặng bạn”, phong trào “cùng bạn tới trường”.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

- Tổ chức vui chơi, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Liên đội với nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhằm thu hút học sinh đến trường, đến lớp.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Hướng dẫn tổ chức vui xuân, đón tết cổ truyền dân tộc.

- phát động trong trào “Vui mà học – Học mà vui”.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng Chi đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

Nghỉ tết Nguyên đán.

* TUẦN 3:

Nghỉ tết Nguyên đán.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Ổ định Liên đội sau nghỉ tết.

- Triển khai kế hoạch thi các chuyên hiệu.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nội vụ cảnh quan trong và ngoài trường.

- Tổ chức vui chơi, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Liên đội với nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhằm thu hút học sinh đến trường, đến lớp.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu cùng các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường cùng nhau tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động, tổ chức thường xuyên các buổi ngoại khóa, các trò chơi dân gian hướng sau ngày tết cổ truyền của dân tộc.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................

b) Tồn tại

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 03 NĂM 2020

1. Hoạt động theo chủ điểm:

TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN

2. Hoạt động trọng tâm

- Tổ chức phát động các phong trào “ Điểm 10 tặng cô”, “ Tháng học tốt, tuần học tốt, ngày học tốt”, phong trào rèn luyện đội viên.

- Tổ chức thi tìm hiểu về hai ngày lễ lớn: ngày quốc tế phụ nữ 08/03 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03.

- Tổ chức múa hát sân trường, sinh hoạt liên đội theo chủ điểm của tháng.

- Tổ chức thi cắm trại nhanh, thi nghi thức đội thi các trò chơi dân gian chào mừng hai ngày lễ lớn trong năm.

- Tổ chức đa dạng các loại hình ngoại khóa, thực hiện đa dạng các loại hình sinh hoạt dưới cờ.

- Duy trì việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng giao tiếp”.

- Tổ chức phát động các phong trào “ Điểm 10 tặng cô”, “ Tháng học tốt, tuần học tốt, ngày học tốt”, phong trào rèn luyện đội viên.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể trong liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Tổ chức thi tìm hiểu về hai ngày lễ lớn: ngày quốc tế phụ nữ 08/03 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03.

- Tổ chức múa hát sân trường, sinh hoạt liên đội theo chủ điểm của tháng.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Tổ chức thi cắm trại nhanh, thi nghi thức đội thi các trò chơi dân gian chào mừng hai ngày lễ lớn trong năm.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổ chức đa dạng các loại hình ngoại khóa, thực hiện đa dạng các loại hình sinh hoạt dưới cờ.

- Duy trì tốt việc chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Văn Chính

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 04 NĂM 2020

1. Hoạt động theo chủ điểm:

HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ

2. Hoạt động trọng tâm

- Thực hiện phong trào  “Vòng tay bè bạn”, phong trào Trần Quốc Toản.

- Thực hiện tốt phong trào học tập, phong trào vì một môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.

- Tổ chức thi tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình.

- Duy trì tốt việc thực hiện các phong trào của nhà trường, liên đội phát động.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua Liên đội nhằm chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04.

- Duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, các trò chơi dân gian hướng về chủ điểm của tháng.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Thực hiện phong trào  “Vòng tay bè bạn”, phong trào Trần Quốc Toản.

- Thực hiện tốt phong trào học tập, PT vì một môi trường Xanh- Sạch – Đẹp.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể trong liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Tổ chức thi tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình.

- Duy trì tốt việc thực hiện các phong trào của nhà trường, liên đội phát động.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng thể hiện sự cảm thông”.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua Liên đội nhằm chào mừng ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/04.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào văn nghệ - thể dục thể thao, các trò chơi dân gian hướng về chủ điểm của tháng.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Tồn tại

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG 05 NĂM 2020

1. Hoạt động theo chủ điểm:

BÁC HỒ KÍNH YÊU

2. Hoạt động trọng tâm

- Kiểm tra truy bài 15 phút đầu giờ.

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống.

- Tổ chức thi tìm hiểu các ngày lễ lớn trong tháng như: ngày 07/05; ngày 15/05; ngày 19/05.

- Tổ chức phát động phong trào về nguồn như: “Ai về đích nhanh”, “Hoa thơm dâng Bác”, “Em là đội viên giỏi”...

- Tổ chức đăng kí thi đua ngày học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt.

- Tổ chức thi nét đẹp Đội viên, thi chuyên hiệu đội viên.

- Thực hiện phong trào về nguồn, phong trào về đích.

- Tổng kết, đánh giá xét kết quả thi đua, công bố kết quả thi đua các chi đội.

- Tổ chức hướng dẫn học sinh vui chơi, đảm bảo trong những ngày hè./.

3. Kế hoạch hoạt động theo tuần

* TUẦN 1:

--> Nội dung

- Tổ chức Rèn luyện kĩ năng sống “Kĩ năng tư duy phê phán”.

- Tổ chức đăng kí thi đua ngày học tốt, tuần học tốt, tháng học tốt.

- Tổ chức thi tìm hiểu các ngày lễ lớn trong tháng như: ngày 07/05; ngày 15/05; ngày 19/05.

- Tổ chức phát động phong trào về nguồn như: “Ai về đích nhanh”, “ Hoa thơm dâng Bác”, “ Em là đội viên giỏi”...

--> Tổ chức thực hiện

- Lên, triển khai kế hoạch chi tiết cu thể, phổ biến đến từng cá nhân tập thể trong liên đội.

- Tham mưu, phối kết hợp với các Ban Ngành Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thực hiện kế hoạc đã đề ra.

* TUẦN 2:

--> Nội dung

- Tổ chức thi nét đẹp Đội viên, thi chuyên hiệu đội viên.

- Tổ chức phát động các phong trào thể dục thể thao, các trò chơi dân gian.

--> Tổ chức thực hiện

- Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kết hợp cùng anh chị phụ trách các chi đội. Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 3:

--> Nội dung

- Tổ chức thực hiện phong trào kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm chào mừng ngày 19/05.

- Thực hiện phong trào về nguồn, phong trào về đích.

--> Tổ chức thực hiện

- Phân công theo dõi giám sát, ghi nhận, đánh giá kết quả thi đua theo chủ điểm.

- Phối kết hợp cùng các Ban Ngành Đoàn thể, GVCN cùng theo dõi giám sát việc thưc hiện các phong trào của nhà trường, Liên đội.

* TUẦN 4:

--> Nội dung

- Tổng kết, đánh giá xét kết quả thi đua, công bố kết quả thi đua các chi đội.

- Tổ chức hướng dẫn học sinh vui chơi, đảm bảo trong ngày hè./.

--> Tổ chức thực hiện

- Tham mưu phối kết hợp các Ban, Ngành đoàn thể cùng nhau thực hiện theo chủ điểm.

- Nhận xét, đánh giá ghi nhận việc thực hiện kết quả các chi đội.

4. Nhận xét chung

a) Ưu điểm:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

b) Tồn tại

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

T/M LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH

Ngọc Thanh Mạnh

Tháng 6+7/ 2020

HÈ VUI KHOẺ - BỔ ÍCH

- Bàn giao Đội viên cho cơ sở xã Đoàn.

- Phối hợp với Đoàn cơ sở xã xây dựng kế hoạch hoạt động hè của đội viên trên địa bàn dân cư.

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Đặc điểm tình hình chung thuận lợi – khó khăn:

……………………………………………………………………………...........……

……………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………...…

II. Kết quả hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 đã đạt được như sau:

1. Kết quả các phong trào hoạt động phong trào:

……………………………………………………………………………….……...…

……………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

2. Công tác xây dựng tổ chức Đội:

……………………………………………………………………………….……...…

……………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

3. Những tồn tại hạn chế nguyên nhân:

……………………………………………………………………………….……...…

……………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

4. Công tác thi đua - khen thưởng:

……………………………………………………………………………….……...…

……………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………….…...…

III. Những đề xuất, kiến nghị:

……………………………………………………………………………….……...…

……………………………………………………………………………….……..…

……………………………………………………………………………….……...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

………………………………………………………………………………….…...…

 

XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

T/M BCH LIÊN ĐỘI

TPT ĐỘI

Ngọc Thanh Mạnh

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC

TT

Nội dung

Đầu năm

Học kì I

Học kì II

1

Tổng số học sinh

722

722

 

2

Tổng số lớp Nhi đồng

0

0

0

3

Tổng số Đội viên

722

722

 

4

Tổng số Sao nhi đồng

0

0

0

5

Tổng số Chi đội

20

20

 

6

Tổng số Đoàn viên

0

0

 

DANH HIỆU THI ĐUA

TT

Danh hiệu thi đua

Đăng kí đầu năm

Đạt cuối năm

1

Nhi đồng chăm ngoan

0

 

2

Số cháu ngoan Bác Hồ

549

 

3

Số Sao Cháu ngoan Bác Hồ

........

 

4

Số Chi đội mạnh

14

 

5

Liên đội mạnh (cấp đăng kí)

Cấp Tỉnh

 

6

Tổng phụ trách giỏi (cấp đăng kí)

Cấp Tỉnh

 

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

NĂM HỌC 2018 – 2019

TT

Họ và tên

Chi đội

Chức vụ

NV được phân công

Địa chỉ, ĐT

1

Điêu Bảo Khanh

6A1

UV

Lớp trực tuần

Bản Mường 3

2

Quàng Thị Thùy

6A3

UV

Phòng học

khu nội trú

Bản Ta Pao

3

Quàng Thị Bảo Yến

7A1

UV

Nhà VS

Bản Ta Pao

4

Điêu Ngọc Hà

7A4

UV

VS sân trường

Bản Mường 3

5

Đoàn Thị Minh Ánh

8A1

LĐP

KT chung

Cờ đỏ

Bản Hồng Phong

6

Quàng Thị Diệp

8A2

UV

Lớp trực tuần

Bản Xuân Tươi

7

Thị Tuệ

8A3

LĐP

Phòng học

khu nội trú

Bản Mường 1

8

Quàng Văn Dương

9A1

LĐP

Phòng học

khu nội trú

Bản Xuân Tươi

9

Quàng Thị Thu Na

9A2

LĐT

KT chung

Cờ đỏ

Bản Lúm

10

Quàng Thị Dâng

9A3

UV

Lớp trực tuần

Bản Xuân Tươi

Ghi chú:

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CÁC CÂU LẠC BỘ - ĐỘI NHÓM

TT

Tên CLB, đội nhóm

Số lượng

Nhận xét hoạt động

Học kì I

Học kì II

1

Câu lạc bộ Mỹ thuật

2

Câu lạc bộ Âm nhạc

3

Câu lạc bộ phát thanh học đường

4

Đôi bạn cùng tiến

5

Câu lạc bộ Kỹ năng sống

6

Hộp thư “Điều em muốn nói”

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

TỔNG HỢP CÁC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐỘI

TT

Tên các phong trào hoạt động, cuộc vận động, hoạt động xã hội - từ thiện.

Kết quả

Nhận xét chung

Học kì I

Cả năm

1

Ủng hộ sách vỡ

2

Ủng hộ áo quần

3

Mua tăm người Mù

4

Ủng hộ học quá khó khăn

5

Chương trình thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam

6

Xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”

7

Ủng hộ học sinh nghèo trong Liên đội (áo quần Thể dục)

8

Giúp đỡ Khăn quàng đỏ cho các em học sinh nghèo

9

10

Ghi chú:

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

……………………………………………………………………………………..........

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY ĐỘI CÁC CẤP ĐƯỢC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KĨ NĂNG

TT

GVCN

LỚP

Nội dung bồi dưỡng

Thời gian

Xếp loại

1

Đặng Thị Minh Lan

6A1

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

9/2019

10/2019

12/2019

2

Lò Thị Dung

6A2

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

3

Nguyễn Thị Nhự

6A3

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

4

Lò Xuân Toại

6A4

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

5

Lường Văn Khánh

6A5

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

6

Lò Văn Kiêm

7A1

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

7

Nguyễn Tùng Lâm

7A2

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

8

Trần Thị Quế

7A3

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

9

Lò Thị Khuyên

7A4

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

10

An Ngọc Thành

7A5

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

11

Quàng Văn Kiên

7A6

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

12

Dương Thị Việt Anh

8A1

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

13

Nguyễn Thị Thơm

8A2

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

14

Lò Văn Trường

8A3

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

15

Hoàng Văn Thiệu

8A4

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

16

Vũ Thế Hoàng

8A5

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

17

Nguyễn Thị Hằng

9A1

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

18

Lò Văn Tún

9A2

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

19

Đỗ Thị Bình

9A3

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

20

Lừ Văn Sơn

9A4

7 kĩ năng Nghi thức đội, bài hát múa mới.

CTRL Đội viên.

Nt

Nhận xét chung:

………………………………………………………………………………...........…

…………………………………………………………………………...........………

………………………………………………………………………………...........…

T/M. BCH LIÊN ĐỘI

TỔNG PHỤ TRÁCH                                                        LĐT

Ngọc Thanh Mạnh                                                   Quàng Thị Thu Na

THÀNH TÍCH CỦA LIÊN ĐỘI, TỔNG PHỤ TRÁCH

TRONG NĂM HỌC QUA

TT

Thành tích đạt được

Đơn vị tổ chức

Khen thưởng

1

GIẤY KHEN

Liên đội Mạnh cấp huyện

Năm học: 2006 - 2007

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

2

GIẤY KHEN

Liên đội Mạnh cấp huyện

Năm học: 2007 - 2008

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

3

GIẤY KHEN

Liên đội Mạnh cấp huyện

Năm học: 2008 - 2009

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

4

GIẤY KHEN

Liên đội Mạnh cấp huyện

Năm học: 2009 - 2010

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

5

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2006 - 2007

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

6

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2007 - 2008

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

7

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2008 - 2009

Huyện Đoàn Tuần Giáo

Bí thư Huyện Đoàn

8

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2009 - 2010

Ban Chấp hành huyện Đoàn

Bí thư Huyện Đoàn

9

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2011 - 2012

Sở GD & ĐT Tỉnh Điện Biên

Giam đốc Sở GD ĐT tặng giấy khen.

10

CHIẾN SĨ THI ĐUA

Năm học 2011 - 2012

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch Huyện

11

GIẤY KHEN

Đạt có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thiếu nhi Đội Năm học 2014 - 2015

HĐĐ huyện

Chủ tịch HĐĐ huyện

12

GIẤY KHEN

Đạt có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thiếu nhi Đội Năm học 2010 - 2015

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch huyện

13

GIẤY KHEN

Đạt có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gí Giai đoạn 2011 - 2015

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch huyện

14

GIẤY KHEN

Giáo viên Giỏi cấp Huyện

Năm học 2013 - 2014

Phòng GD&ĐT Huyện

Trưởng phòng GD

15

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi Năm học 2014 - 2015

HĐĐ huyện

Chủ tịch HĐĐ huyện

16

CHIẾN SĨ THI ĐUA

Năm học 2015 - 2016

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch Huyện

17

GIẤY KHEN

Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Đội Năm học 2015 - 2016

Sở GD&ĐT

Giám đốc sở GD&ĐT

18

BẰNG KHEN

Đạt có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thiếu nhi Đội Năm học 2015 - 2016

HĐĐ Tỉnh

Chủ tịch HĐĐ tỉnh

19

GIẤY KHEN

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

năm học 2016 - 2017

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch Huyện

20

BẰNG KHEN

Đạt có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thiếu nhi Đội Năm học 2017 - 2018

HĐĐ Tỉnh

Chủ tịch HĐĐ tỉnh

21

GIẤY KHEN

Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

năm học 2017 - 2018

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch Huyện

22

CHIẾN SĨ THI ĐUA

Năm học 2018 - 2019

UBND Huyện Tuần Giáo

Chủ tịch Huyện

Ghi chú:

………………………………………………………………………...........…………

CÔNG TÁC KHÁC

…………………............………………………………………………………………………………

………………………………............…………………………………………………………………

………………………………….............………………………………………………………………

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............…………………………………………………………………

………………………………….............………………………………………………………………

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............…………………………………………………………………

………………………………….............………………………………………………………………

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............………………………………………………………………….

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............…………………………………………………………………

………………………………….............………………………………………………………………

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............………………………………………………………………….

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

………………………………............…………………………………………………………………

………………………………….............………………………………………………………………

…………………............………………………………………………………………………………

……………………………............……………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………

……………………………….............…………………………………………………………………