Home Lưu trữ

Kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi huyện HM NH: 2012-2013

Viết bởi Trường THCS Nguyễn An Khương   
Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 10:28

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161 /KH-GDĐT

Hóc Môn, ngày 05   tháng 3   năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi huyện Hóc Môn năm học 2012-2013.

 

Căn cứ Báo cáo số 231/GDĐT-TrH, ngày 22/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về sơ kết hoạt động chuyên môn học kỳ I, năm học 2012-2013 bậc Trung học và định hướng hoạt động chuyên môn học kỳ II;

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2012 – 2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn;

Căn cứ nội dung thống nhất trong cuộc họp ngày 28/02/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn với các Phó hiệu trưởng chuyên môn các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi Học sinh giỏi huyện Hóc Môn với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích kỳ thi:

Tạo điều kiện để lãnh đạo, giáo viên các trường trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và để học sinh giỏi của các trường giao lưu, làm quen, trao đổi lẫn nhau về kinh nghiệm học tập.

Ở bậc THCS nhằm phát hiện những học sinh năng khiếu ở các bộ môn để tạo nguồn tuyển chọn và bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi của huyện dự thi cấp thành phố.

Ở bậc THPT nhằm tạo sân chơi lành mạnh, động viên khuyến khích học sinh học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị.

2. Yêu cầu kỳ thi:

Phải đảm bảo tổ chức kỳ thi nghiêm túc, trung thực, khách quan, khoa học, bình đẳng giữa các trường và công bằng giữa các học sinh tham gia kỳ thi.

Qua kỳ thi phát hiện được những học sinh tiêu biểu trong từng bộ môn của các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện, động viên khích lệ những học sinh thật sự xuất sắc.

II. BAN TỔ CHỨC KỲ THI:

1. Trưởng ban: Ông Trần Minh Triết, Trưởng phòng GD-ĐT.

2. Phó Trưởng ban phụ trách bậc THPT: Ông Nguyễn Minh Triết, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Cầu.

3. Phó Trưởng ban phụ trách bậc THCS: Bà Huỳnh Thị Ngọc Mai, Phó Trưởng phòng GD-ĐT.

4. Ủy viên phụ trách công tác kế hoạch: Ông Nguyễn Thanh Long, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

5. Ủy viên phụ trách công tác tổ chức: Bà Lê Thị Hồng, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

6. Ủy viên phụ trách công tác đề thi: Ông Nguyễn Hồng Vũ, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ông Nguyễn Văn Lộc và Bà Đinh Phương Thanh, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

7. Ủy viên phụ trách công tác coi thi: Ông Nguyễn Thanh Nhựt, chuyên viên Phòng GD-ĐT và Ông Nguyễn Thanh Phong, giáo viên trường Bồi dưỡng giáo dục.

8. Ủy viên phụ trách công tác chấm thi: Bà Huỳnh Thị Bửng và Bà Trần Thị Thúy, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

9. Ủy viên phụ trách công tác thanh tra: Ông Huỳnh Ngọc Mừng, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

10. Ủy viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng, thư ký: Bà Tô Thanh Thảo, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

11. Ủy viên phụ trách công tác tài chính, cơ sở vật chất: Bà Đinh Thị Ngọc Yến và Bà Lý Thị Diệp Thái, chuyên viên Phòng GD-ĐT.

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI BẬC THPT:

1. Ngày thi, địa điểm thi:

Ngày thi: thứ Bảy 13/4/2013 (một buổi sáng). Thời gian bắt đầu từ 7g30. Thí sinh dự thi có mặt lúc 7g00.

Địa điểm thi: tại trường THCS Tân Xuân.

2. Môn thi, nội dung thi, hình thức và thời gian làm bài:

Môn thi: Tổ chức thi 08 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh cho 03 khối lớp: 10,11,12.

Nội dung thi: trong phạm vi chương trình THPT hiện hành (tính đến ngày 30/3/2013).

Hình thức làm bài: tự luận.

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề).

3. Đề thi:

a. Các đơn vị cử Tổ trưởng các môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh họp thống nhất nội dung và cấu trúc đề.

Phân công chủ trì buổi họp thống nhất về cấu trúc đề ở các môn thi như sau:

- Môn Toán học: THPT Nguyễn Hữu Cầu

- Môn Vật lý: THPT Lý Thường Kiệt

- Môn Hóa học: THPT Nguyễn Hữu Tiến

- Môn Sinh học: THPT Bà Điểm

- Môn Ngữ văn: THPT Lý Thường Kiệt

- Môn Lịch sử: THPT Nguyễn Văn Cừ

- Môn Địa lý: THPT Phạm Văn Sáng

- Môn Tiếng Anh: THPT Nguyễn Hữu Cầu

b. Căn cứ trên cấu trúc đề đã thống nhất, các trường ra đề thi đề nghị theo phân công cụ thể như sau (để đảm bảo ban đề thi có 03 đề/môn/khối):

- THPT Lý Thường Kiệt: Toán 10, Sinh 10, Sử 10, Địa 10, Lý 11, Hóa 11, Văn 11, Tiếng Anh 11, Toán 12, Sinh 12, Sử 12, Địa 12,

- THPT Nguyễn Hữu Cầu: Lý 10, Hóa 10, Văn10, Tiếng Anh 10, Toán 11, Sinh 11, Sử 11, Địa 11, Lý 12, Hóa 12, Văn 12,Tiếng Anh 12,

- THPT Bà Điểm: Toán 10, Sinh 10, Sử 10, Địa 10, Lý 11, Hóa 11, Văn 11, Tiếng Anh 11, Toán 12, Sinh 12, Sử 12, Địa 12,

- THPT Nguyễn Văn Cừ: Lý 10, Hóa 10, Văn10, Tiếng Anh 10, Toán 11, Sinh 11, Sử 11, Địa 11, Lý 12, Hóa 12, Văn 12,Tiếng Anh 12,

- THPT Nguyễn Hữu Tiến: Toán 10, Hóa 10, Sinh 10, Sử 10, Lý 11, Hóa 11, Văn 11, Địa 11, Tiếng Anh 11, Toán 12, Sinh 12, Sử 12,

- THPT Phạm Văn Sáng: Lý 10, Văn10, Địa 10, Tiếng Anh 10, Toán 11, Sinh 11, Sử 11, Lý 12, Hóa 12, Văn 12, Địa 12,Tiếng Anh 12,

c. Ban đề thi sẽ tổ hợp đề theo phương pháp ngẫu nhiên và trình Trưởng ban và Phó trưởng ban tổ chức kỳ thi chọn 01 đề chính thức, 01đề dự bị/môn/khối. Điểm tối đa 20 điểm.

d. Lưu ý quy định về nội dung và quy cách ra đề:

- Nội dung của đề thi đề nghị phải tuân thủ theo nội dung và cấu trúc đề đã được thống nhất, đảm bảo tính chính xác, không nằm ngoài chương trình quy định và bảo mật.

- Đề thi và đáp án được biên soạn bằng phần mềm soạn thảo Microsoft Office Word, bảng mã Unicode dựng sẵn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, khổ giấy A4, canh lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm, phần nội dung toàn trang canh đều hai lề trái, phải (Justify).

- Đề thi và đáp án được trình bày theo mẫu đính kèm (M1)

- Tất cả đề thi và đáp án đề nghị của mỗi trường được in thành 01 bản trên giấy khổ A4 và lưu một bản trên đĩa CD, niêm phong cẩn thận và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Ông Nguyễn Văn Lộc, chuyên viên Phòng GD-ĐT) trước ngày 31/3/2013.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Đối tượng dự thi: Tất cả học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn huyện Hóc Môn năm học 2012-2013.

Điều kiện dự thi: Kết quả học kỳ 1 năm học 2012 – 2013 đạt các yêu cầu:

- Xếp loại hạnh kiểm và học lực: từ Khá trở lên;

- Môn dự thi có điểm trung bình môn HK1 đạt từ 6,5 trở lên.

4. Đăng ký dự thi, lập danh sách:

Căn cứ vào điều kiện dự thi, các trường lập danh sách thí sinh dự thi theo mẫu đính kèm (M2).

Danh sách thí sinh dự thi có chữ ký của Hiệu trưởng được gửi bằng văn bản (qua Ông Nguyễn Thanh Nhựt, chuyên viên Phòng GD-ĐT) và bằng tập tin (qua địa chỉ cosovatchat.hocmon@moet.edu.vn) trước ngày 20/3/2013.

Các trường nhận danh sách thí sinh vào ngày 02/4/2013 để in phiếu dự thi cho thí sinh (có dán ảnh 3x4). Hiệu trưởng của trường ký tên vào phiếu dự thi. Thí sinh phải mang theo thẻ dự thi khi vào phòng thi.

5. Điều kiện đạt danh hiệu Học sinh giỏi huyện Hóc Môn:

Ban tổ chức kỳ thi cấp giấy công nhận đạt danh hiệu Học sinh giỏi huyện cho tất cả thí sinh có kết quả điểm bài thi từ 10/20 điểm trở lên.

Ban tổ chức kỳ thi xét duyệt và đề nghị UBND huyện khen thưởng đối với thí sinh có điểm bài thi đạt hạng nhất, nhì và ba cho từng khối, môn. Số học sinh còn lại tùy điều kiện các trường tổ chức khen thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2012-2013 của trường.

IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐỐI VỚI BẬC THCS:

1. Ngày thi, địa điểm thi:

Ngày thi: thứ Bảy 13/4/2013 (một buổi sáng). Thời gian bắt đầu từ 7g30. Thí sinh dự thi có mặt lúc 7g00.

Địa điểm thi: tại các trường THCS Nguyễn An Khương, Tam Đông 1, Nguyễn Hồng Đào và Tô Ký.

2. Môn thi, nội dung thi, đề thi, hình thức và thời gian làm bài:

Môn thi: Tổ chức thi 09 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tin học cho 04 khối lớp: 6,7,8,9.

Nội dung thi: trong phạm vi chương trình THCS hiện hành (tính đến ngày 30/3/2013).

Hình thức làm bài: Môn Tin học: thực hành trên máy vi tính, các môn còn lại: tự luận.

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi: Ban tổ chức mời giáo viên mạng lưới bộ môn ra đề đề nghị. Ban đề thi sẽ tổ hợp đề theo phương pháp ngẫu nhiên và trình Trưởng ban và Phó trưởng ban tổ chức kỳ thi chọn 01 đề chính thức, 01đề dự bị/môn/khối. Điểm tối đa 20 điểm.

Lưu ý quy định về nội dung và quy cách ra đề:

- Nội dung của đề thi đề nghị phải tuân thủ theo nội dung và cấu trúc đề đã được thống nhất, đảm bảo tính chính xác, không nằm ngoài chương trình quy định và bảo mật.

- Đề thi và đáp án được biên soạn bằng phần mềm soạn thảo Microsoft Office Word, bảng mã Unicode dựng sẵn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, khổ giấy A4, canh lề trên 2cm, dưới 2cm, trái 3cm, phải 2cm, phần nội dung toàn trang canh đều hai lề trái, phải (Justify).

- Đề thi và đáp án được trình bày theo mẫu đính kèm (M1)

- Tất cả đề thi và đáp án đề nghị của mỗi trường được in thành 01 bản trên giấy khổ A4 và lưu một bản trên đĩa CD, niêm phong cẩn thận và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Phòng GD-ĐT) trước ngày 31/3/2013.

3. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Đối tượng dự thi: Tất cả học sinh đang học tại các trường THCS trên địa bàn huyện Hóc Môn năm học 2012-2013.

Điều kiện dự thi: Kết quả học kỳ 1 năm học 2012 – 2013 đạt các yêu cầu:

- Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, xếp loại học lực: Giỏi hoặc Khá;

- Môn dự thi có điểm trung bình môn HK1 đạt từ 8,0 trở lên; nếu học lực xếp loại Khá thì môn dự thi phải có điểm trung bình môn HK1 đạt từ 9,0 trở lên.

4. Đăng ký dự thi, lập danh sách:

Căn cứ vào điều kiện dự thi, các trường lập danh sách thí sinh dự thi theo mẫu đính kèm (M2).

Danh sách thí sinh dự thi có chữ ký của Hiệu trưởng được gửi bằng văn bản (qua Ông Nguyễn Thanh Nhựt, chuyên viên Phòng GD-ĐT) và bằng tập tin (qua địa chỉ cosovatchat.hocmon@moet.edu.vn) trước ngày 20/3/2013.

Các trường nhận danh sách thí sinh vào ngày 02/4/2013 để in phiếu dự thi cho thí sinh (có dán ảnh 3x4). Hiệu trưởng của trường ký tên vào phiếu dự thi. Thí sinh phải mang theo thẻ dự thi khi vào phòng thi.

5. Điều kiện đạt danh hiệu Học sinh giỏi huyện Hóc Môn:

Ban tổ chức kỳ thi cấp giấy công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện cho tất cả thí sinh có kết quả điểm bài thi từ 10/20 điểm trở lên.

Ban tổ chức kỳ thi xét duyệt và đề nghị UBND huyện khen thưởng đối với thí sinh có điểm bài thi xuất sắc. Số học sinh còn lại các trường tổ chức khen thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học 2012-2013 của trường.

6. Bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2013-2014:

Căn cứ vào kết quả kỳ thi của học sinh lớp 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo danh sách đội dự tuyển từng môn. Các trường có liên quan phối hợp bồi dưỡng từ tháng 8/2013. Tháng 12/2013 chọn đội tuyển chính thức dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2013-2014 tổ chức vào khoảng tháng 3/2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Kế hoạch thời gian:

18/2/2013             Dự thảo kế hoạch.

25/2/2013             Họp thông qua các trường THPT.

04/3/2013             Trình Thường trực UBND huyện xin chủ trương,

Triển khai kế hoạch đến các đơn vị.

11/3/2013             Các trường THPT thống nhất cấu trúc đề.

20/3/2013             Hạn cuối các đơn vị đăng ký danh sách dự thi.

30/3/2013             Hạn cuối GVMLBM và các trường THPT nộp đề.

01/4/2013             Tổ công tác coi thi làm việc (xếp phòng thi, điều động giám thị, ...)

Các đơn vị nhận Phiếu dự thi.

08/4/2013             Tổ công tác đề thi trình duyệt đề, sao in đề.

Các trường THCS Nguyễn An Khương, Tam Đông 1, Nguyễn Hồng Đào, Tô Ký, Tân Xuân chuẩn bị cơ sở vật chất.

13/4/2013             Tiến hành thi,

Tổ công tác chấm thi làm việc (điều động giám khảo, mật mã, đáp án, lên điểm....)

29/4/2013             Công bố kết quả.

2/5 – 4/5/2013      Phúc khảo.

17/5/2013             Tổng kết, khen thưởng tại Hội trường Huyện ủy.

2. Phân công thực hiện:

Giao Bà Lê Thị Hồng, ủy viên phụ trách công tác tổ chức tham mưu Trưởng phòng ra quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ thi, các hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi.

Giao Ban tổ chức kỳ thi tổ chức các buổi họp và phân công cụ thể cho từng thành viên.

3. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức: từ kinh phí sự nghiệp giáo dục.

Kinh phí khen thưởng: từ kinh phí sự nghiệp giáo dục và kinh phí khen thưởng của huyện.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi huyện Hóc Môn năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn. Mọi vấn đề liên quan đến kỳ thi, xin liên hệ Ông Nguyễn Thanh Long, sđt: 0938005590 để biết thêm chi tiết./.

 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD-ĐT (thay b/c);

- TT UBND Huyện (thay b/c)

- Lãnh đạo GD-ĐT;

- Các trường THCS, THPT trong huyện;

- Thành viên Ban LĐ kỳ thi;

- Lưu: VT, TLong.

 

Trần Minh Triết